velikost textu

Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD
Název v angličtině:
Evaluation of selected substances in fruit by HPLC-DAD-CAD method
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Stanislava Košková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Radek Vávra, Ph.D.
Id práce:
216058
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Stanislava Košková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: Ing. Radek Vávra, Ph.D. (VŠÚO Holovousy) Název diplomové práce: Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD Tato diplomová práce byla zaměřena na stanovení obsahu sedmi fenolických látek, konkrétně kyseliny gallové, kyseliny chlorogenové, epikatechinu, rutinu, floridzinu, kvercetinu a floretinu v jablkách 20 odrůd, které byly dodány Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o. K tomuto účelu byla použita HPLC separace v reverzním módu využívající kolonu Luna Omega Polar C18 (150 mm x 4,6 mm; 5 µm). Jako mobilní fáze byla použita směs ultra čisté vody okyselené kyselinou octovou na pH 2,8 a acetonitrilu. Byl zvolen lineární gradient s postupným zvyšováním podílu organické složky z počátečních 10 % na 50 % během 10 min separace. Následovala ekvilibrace kolony – do 12,50 min při 10 % organické složky. Celková délka separace byla 12,5 min při průtokové rychlosti 1 ml/min. Teplota kolonového prostoru byla nastavena na 30 °C. Detekce byla provedena pomocí DAD (254, 280, 320 nm) a CAD detektoru (teplota nebulizéru 25 °C). Součástí této práce je test způsobilosti chromatografického systému, který zahrnuje parametry: rozlišení (Rs), faktor symetrie (As), opakovatelnost retenčního času a plochy píku a píkovou kapacitu. Dále byly vyhodnoceny tyto validační parametry: linearita, limit detekce a limit kvantifikace, selektivita, přesnost a správnost. Validovaná HPLC-DAD-CAD metoda byla využita pro porovnání fenolického profilu testovaných jablečných odrůd. Zpracování rostlinného materiálu zahrnuje výběr 3 plodů z každé odrůdy, zbavení jádřinců a následnou homogenizaci dužniny i se slupkou, extrakci methanolem okyseleným kyselinou octovou, ultrazvukem asistovanou extrakci, centrifugaci a filtraci. V reálných vzorcích byly zachyceny 4 ze 7 hledaných fenolických látek. Jednalo se o kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin a floridzin. Nejvíce těchto látek obsahovaly odrůdy HL 2010, HL 207, Meteor, HL 1199 a HL 2350. V odrůdách HL 1343, HL 72 a Topaz nebyly zachyceny žádné sledované analyty.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Deparment of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Stanislava Košková Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: Ing. Radek Vávra, Ph.D. (VŠÚO Holovousy) Title of diploma thesis: Evaluation of selected substances in fruit by HPLC-DAD-CAD method Thisdiploma thesis was focused on determination of seven phenolic compounds, namely gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin, rutin, phloridzin, quercetin, phloretin in twenty apple cultivars, that have been delivered by the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy s.r.o. For this purpose HPLC separation in reverse mode was used, using the column Omega Polar C 18 (150 mm x 4.6 mm; 5 µm). As the mobile phase the mixture of an ultrapure water acidified with the acetic acid to pH 2.8 and acetonitrile was used. A linear gradient was chosen with a gradual increase of the organic component from the initial 10 % to 50 % during 10 min of separation.This was followed with column equilibration – up to 12.50 min to 10 % organic component. The overall separation time was 12.50 min at a flow rate of 1 ml/min. Column temperature was set to 30 °C. Detection was performed using DAD (254, 280, 320 nm) and CAD detector (nebulizer temperature 25 °C). Part of this thesis is system suitability test that includes: resolution (Rs), symmetry factor (As), repeatability of the retention times and peak areas and peak capacity. In addition, the following validation parameters were evaluated: linearity, detection limit and quantitation limit, selectivity, precision and accuracy. Validated HPLC-DAD-CAD method was applied for comparison of the phenolic profiles of the tested apple cultivars. Processed plant material includes selection of 3 fruits of each cultivars, removing the cores, followed by homogenization of the pulp with the peel, extraction with methanol acidified with acetic acid, ultrasound-assistend extraction, followed by centrifugation and filtration. In real samples, 4 of the 7 phenolic substances were found. These were chlorogenic acid, epicatechin, rutin and phloridzin. Most of these substances were found in cultivars HL 2010, HL 207, Meteor, HL 1199 and HL 2350. No analytes were detected in cultivars HL 1343, HL 72 and Topaz.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislava Košková 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislava Košková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislava Košková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB
Stáhnout Errata Bc. Stanislava Košková 172 kB