velikost textu

Design a syntéza nových potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Design a syntéza nových potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin
Název v angličtině:
Design and synthesis of new potentially antibacterial active compounds
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Rudolf Vosátka
Vedoucí:
Prof.RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
Oponenti:
Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Konzultant:
Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Id práce:
216047
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Mgr. Rudolf Vosátka Školitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. Odborný konzultant: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název disertační práce: Design a syntéza nových potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin Tuberkulóza (TB) spolu s jejími rezistentními formami patří celosvětově mezi jedno z nejčastějších příčin úmrtí. Je proto předmětem zájmu mnoha vědeckých skupin, stejně tak jako nezanedbatelné globální riziko vzrůstající rezistence bakterií a hub, se kterým se taktéž musí počítat a snažit se mu předcházet. Tato disertace se ve svých úvodních částech snaží shrnout současné poznatky o TB z hlediska epidemiologie, patogeneze, původci Mycobacterium tuberculosis a současné léčby i s jejím úskalím v podobě rezistence. Současně uvádí čtyři výchozí struktury, které pak tvoří základní stavební kameny pro část experimentální. Jedná se o triklosan, přímý inhibitor mykobakteriální enoyl-ACP reduktázy, antimikrobiálně vysoce účinné salicylanilidy, isoniazid jako jedno z nejvýznamnějších antituberkulotik a p-aminosalicylovou kyselinu, která je součástí druhé linie užívaných antituberkulotik. Experimentální část se zabývá obměnami těchto struktur vedoucích k biologické odezvě, resp. antimykobakteriální, antibakteriální, antifungální a cytotoxické aktivitě. Získané výsledky jsou diskutovány ve vztahu struktury derivátu k jeho účinku. Za tímto účelem byla připravena knihovna čítající 98 dosud nepublikovaných a 93 publikovaných derivátů (viz čtyři přiložené publikace). Některá z těchto připravených analog dosáhla velmi vysokých inhibičních hodnot srovnatelných se standardy jako isoniazid, bacitracin či flukonazol. Biologickým testováním bylo navíc pokryto celé spektrum vybraných mikroorganismů a v neposlední řadě bylo v některých případech dosaženo i velmi nízkých hodnot toxicit, které jsou jedním z důležitých faktorů pro použitelnost daného léčiva v terapii.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of : Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Mgr. Rudolf Vosátka Supervisior: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. Consultant: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Design and synthesis of new potentially antibacterial active compounds Tuberculosis (TB) and its resistant forms are one of the most often causes of death worldwide. It is therefore a matter of interest for many scientific groups, as well as a notable global risk of increasing resistance of bacteria and fungi, which must also be dealt with. The introduction of doctoral thesis deals with the TB in terms of epidemiology, pathogenesis, Mycobacterium tuberculosis and its current treatment, as well as its resistance problems. This work also present four basic structures, which then form the basic building blocks for the experimental part. It is triclosan, a direct inhibitor of mycobacterial enoyl-ACP reductase, antimicrobial highly effective salicylanilides, isoniazid as one of the most important antituberculotic drugs and p-aminosalicylic acid, which is a second line antituberculotic agent. The experimental part deals with variations of these structures leading to biological response, respectively antimycobacterial, antibacterial, antifungal and cytotoxic activity. The obtained results are discussed in relation the structure of derivatives to their biological activity. For this purpose was prepared a library of 98 unpublished and 93 published derivatives (four attached publications). Some of these prepared analogues have achieved very high inhibition values comparable to standards such as isoniazid, bacitracin or fluconazole. In addition, inhibition activities of prepared compounds covered all spectrum of selected microorganisms and sometimes was reached very low toxicity values which is one of the important factors for the application of the drug in the therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rudolf Vosátka 6.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rudolf Vosátka 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rudolf Vosátka 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. 550 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 842 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB