velikost textu

Kontinuita náboženských tradic u mongolských migrantů v České Republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontinuita náboženských tradic u mongolských migrantů v České Republice
Název v angličtině:
Continuity of religious traditions among the Mongolian migrants in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Narantuya Dashbayar
Vedoucí:
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Id práce:
215948
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Mongolistika (MO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mongolsko|kultura|tradice|obřad|svátek
Klíčová slova v angličtině:
Mongolia|culture|traditions|ceremony|National holiday
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou Mongolů žijících trvale na území České republiky a kontinuitou jejich tradic. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a výzkumné. Teoretická část práce reflektuje poznatky z odborné literatury týkající se kulturních tradic Mongolů, a slavení jejich národních svátků Cagán Sar a Nádam. Mimo jiné je zde věnována pozornost obřadu stříhání vlasů, který je pro Mongoly typický. V poslední řadě se tato část práce zabývá Mongoly žijícími v České republice. Výzkumná část práce zjišťuje, do jaké míry jsou mongolské tradice přeneseny a udržovány v českém prostředí. K získání těchto dat byla využito jednak kvantitativního zkoumání formou dotazníkového šetření, a mimo to také formou rozhovorů s vybranými obyvateli Ulánbátaru, mongolského venkova, a vybraných respondentů z řad Mongolů žijících trvale na území České republiky. Klíčová slova: Mongolsko, kultura, tradice, obřad, svátek
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis is focused on Mongolians permanently living in Czech republic and continuity of their cultural traditions. This thesis is divided into two parts - theoretical part and analytical/research part. Theoretical part consists of research of literature related to Mongolian's cultural traditions and celebration of their national holidays Tsagaan Sar and Naadam. Among others, this part is focused on cultural ceremony of hair cutting, which is typical for Mongolians. Last but not least in theoretical part of this thesis there could be found information about Mongolians permanently living in Czech republic. Research/analytical part of this thesis founds out whether cultural traditions of Mongolians are kept and/or transferred within Czech environment. There are used methods of quantitative research in the form of survey and also deep focus interview with inhabitants of Ulanbaatar, Mongolians villages and pre-selected Mongolian respondents living in Czech republic in this part. Key words: Mongolia, culture, traditions, ceremony, National holiday
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Narantuya Dashbayar 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Narantuya Dashbayar 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Narantuya Dashbayar 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Daniel Berounský, Ph.D. 174 kB