velikost textu

Souvislost absence rodiče s partnerskými vztahy adolescentů a jejich raným sexuálním chováním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost absence rodiče s partnerskými vztahy adolescentů a jejich raným sexuálním chováním
Název v angličtině:
The effects of parental absence on adolescent relationships and their early sexual behavior
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Pavlíková
Vedoucí:
PhDr. David Čáp
Oponent:
Mgr. Klára Záplatová
Id práce:
215941
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
absence rodiče|adolescence|partnerské vztahy adolescentů|sexuální debut|menarche
Klíčová slova v angličtině:
parental absence|adolescence|adolescent partnerships|sexual debut|menarche
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu souvislosti absence rodiče s partnerskými vztahy adolescentů a jejich ranou sexuální zkušeností včetně sexuálního debutu, nástupu puberty a reprodukčního zdraví adolescentů. Zmíněny jsou nejdůležitější teoretické koncepce relevantní k tématu, obzvláště pak aktuálně podporované teorie a hypotézy. Na základě provedených studií jsou rozebrány souvislosti fyzické i tzv. psychologické absence rodiče s různými aspekty partnerských vztahů adolescentů a jejich rané sexuální zkušenosti. Jedná se například o typy vztahů, chování k jedincům opačného pohlaví, sexuální aktivitu, riskantní sexuální chování, adolescentní rodičovství a další. Pozornost je věnována také souvislosti absence otce s časným nástupem menarche u dívek. Na základě literárně-přehledové části je navržen výzkumný projekt, který by zkoumal souvislost tzv. psychologické absence otce s partnerskými vztahy studentů středních škol. Klíčová slova absence rodiče, adolescence, partnerské vztahy adolescentů, sexuální debut, menarche
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the topic of the connection of parental absence to adolescent partnerships and their early sexual experience including sexual debut, onset of puberty and adolescent reproductive health. The most important theoretical concepts relevant to the topic are mentioned, with an emphasis on the currently supported theories and hypotheses. Based on the performed studies, the physical and so-called psychological absence of a parent are analyzed in connection to various aspects of adolescent partnerships and early sexual experience. These aspects include types of relationships, behavior towards individuals of the opposite sex, sexual activity, risky sexual behavior, adolescent parenthood and others. Attention is also paid to the link between the absence of the father and early onset of menarche in adolescent girls. On the basis of the literary-overview part, a research project which would examine the connection of the so-called psychological absence of the father with the partnerships of high school students is proposed. Keywords parental absence, adolescence, adolescent partnerships, sexual debut, menarche
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Pavlíková 1.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Pavlíková 616 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Pavlíková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Pavlíková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Čáp 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Záplatová 365 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. David Čáp 152 kB