velikost textu

Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana
Název v angličtině:
The in vitro effects of selected fenolic substances on isolated rat vessels
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Iveta Rajtmajerová
Vedoucí:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Oponent:
Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Id práce:
215930
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fenolické látky, ex vivo, potkan, Wistar, céva, aorta
Klíčová slova v angličtině:
fenolic substances, ex vivo, rat, Wistar, vessel, aorta
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Iveta Rajtmajerová Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium účinků vybraných fenolických látek in vitro na izolované cévě potkana Silymarinové flavolignany disponují mnoha účinky. V poslední době je diskutován nejen jejich hepatoprotektivní potenciál, ale i pozitivní působení na kardiovaskulární systém. Tato diplomová práce se zabývá vazodilatačními účinky silybinu-A, silybinu-B, silybinu-A+B a isosilybinu-A. Cílem této práce bylo in vitro otestovat vazodilatační účinky vybraných látek. Během experimentů byla měřena závislost relaxace aorty, izolované z potkana kmene Wistar, na vzrůstající koncentraci testovaných látek. Pomocí výsledných hodnot byly sestrojeny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Následně se vyhodnotily výsledky. Vazodilatační potenciál silybinu-A a isosilybinu-A je srovnatelný, poloha substituentů na účinek zřejmě nemá vliv. Byla pozorována rozdílná účinnost silybinu-A a silybinu-B, mechanismus relaxace je tudíž možná stereoselektivní. Testováním ekvimolární směsi silybinu- A+B jsme zjistili, že jednotlivé látky se pravděpodobně vzájemně nepotencují ani neinhibují. Schopnost vazodilatace klesá v řadě: isosilybin-A~ silybin-A> silybin-A+B> silybin-B.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Iveta Rajtmajerová Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro effects of selected fenolic substances on isolated rat vessels Silymarin flavonolignans are endowed with various aspects. Recently their hepatoprotective effect has been discussed widely as well as their positive influence on the cardiovascular system. This diploma thesis is concerned with the vasodilatory effects of silybin-A, silybin-B, silybin-A + B and isosilybin-A on rat aorta. The aim of this study was to test the vasodilatory effect of selected substances. The dependence of aortic relaxation on the increasing concentration of tested substances was measured. Isolated Wistar breed rat aorta was used. DRC curves were created and EC50 values were assessed from the obtained values of vessel tension. The results were evaluated subsequently. The vasodilator potential of silybin-A and isosilybin-A is comparable; hence the position of the substituents may be irrelevant in having any impact on relaxation of the vessels. Different vasodilatory effects of silybin-A and silybin-B have been observed thus, the relaxation could be stereoselective. The testing of the equimolar mixture of silybin-A and silybin-B showed that the individual substances probably did not potentiate or inhibit each other. The ability of vasodilation decreases in a row: isosilybin-A~ silybin-A> silybin-A+B> silybin-B.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Rajtmajerová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Rajtmajerová 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Rajtmajerová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB