velikost textu

Dimenze temperamentu a jejich působení na individuální a týmovou resilienci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dimenze temperamentu a jejich působení na individuální a týmovou resilienci
Název v angličtině:
Influence of temperament dimension on individual and team resilience
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Přibilová
Vedoucí:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Ivana Fabianová
Id práce:
215924
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
temperament|resilience|týmová komunikace|týmová spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
temperament|resilience|team communication|teamwork
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce si klade za cíl popsat aktuální zjištění týkající se vztahu dimenzí temperamentu, aspektů týmové komunikace a individuální resilience. Teoretická část je věnována souhrnu relevantních teorií temperamentu, s důrazem na Cloningerův psychobiologický koncept. Na téma temperamentu navazuje vymezení resilience společně s oblastmi aplikace v pracovní psychologii. Poslední kapitola teoretické části poskytuje shrnutí poznatků problematiky komunikace v týmech a s ní souvisejících aspektů týmové práce. V empirické části je představen výzkum realizovaný s projektovými týmy studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze, kterého se zúčastnilo 35 studentů z celkem 7 projektových týmů. Předmětem výzkumu bylo zjištění možné korelace parametrů týmové komunikace, temperamentových charakteristik členů týmů a jejich individuální resilience. Hlavními použitými metodami jsou zkrácená verze Cloningerova inventáře TCI-56 (Adan, Serra-Grabulosa, Caci, & Natale, 2009), standardizované otázky používané při sociomapování týmové komunikace (Bahbouh, 2011) a škála pro resilienci CD-RISC-25 (Connor & Davidson, 2003). Výzkum prokázal, že existuje souvislost mezi temperamentovou dimenzí perzistence a komunikační otázkou znalosti druhých členů týmů (r = 0,405, p = 0.0016). Znalost druhých členů týmu korelovala i s temperamentovou dimenzí závislosti na odměně (r = 0.391, p = 0.020). S perzistencí souvisela také frekvence současné (r = 0.384, p = 0.023) a optimální (r = 0.367, p = 0.003) pracovní komunikace s ostatními členy. S frekvencí současné nepracovní komunikace s ostatními členy korelovala dimenze vyhýbání se poškození (r = 0,405, p = 0,0015). Zároveň byla prokázána také negativní korelace mezi vyhýbáním se poškození a tím, nakolik ostatní sdílejí s daným člověkem informace (r = -0,361, p = 0,0033). Analýza dále prokázala, že vyšší resilience je spojena s vyšší tendencí vyhýbat se poškození (r = 0,335, p = 0,0049). Statisticky významná korelace byla nalezena i pro temperamentovou dimenzi vyhledávání nového, a to s hodnocením přínosnosti druhých v týmu (r = 0.358, p = 0.036). Korelace mezi resiliencí a komunikačními procesy byla zjištěna u hodnocení druhých jako zdrojů motivace (r = 0.350, p = 0.039). Klíčová slova: temperament, resilience, týmová komunikace, týmová spolupráce
Abstract v angličtině:
Abstract: The purpose of this diploma thesis is to describe the current findings on the relationship of temperament, dimensions of team communication and individual resilience. The theoretical part of the thesis introduces a findings of relevant theories of temperament, with focus on Cloninger's psychobiological concept. The topic of temperament continues by the definition of resilience and areas of particular application in occupational psychology is presented. Finally are presented a problems of team communication and related aspects of teamwork. The empirical part introduces the research realized with project teams of students from the University of Economics in Prague, in which 35 students from 7 project teams participated. The subject of the research was to determine possible correlation of team communication, temperament characteristics and their individual resilience. The main methods used in this work are a shortened version of the Cloninger inventory of TCI-56 (Adan, Serra-Grabulosa, Caci, & Natale, 2009), the standardized sociomapping questions (Bahboub, 2011) and the resilience scale CD-RISC-25 (Connor & Davidson, 2003). Research showed a evidence base of a link between the temperament dimension of persistence and the communication question of knowledge of others (r = 0.405, p = 0.0016). The knowledge of the other team members also correlated with the temperament dimension reward dependance (r = 0.391, p = 0.020). Persistence was related to the frequency of current (r = 0.384, p = 0.023) and optimal (r = 0.367, p = 0.003) work communication with other members. Higher frequency of current personal communication with other members correlated with higher score of harm avoidance (r = 0,405, p = 0,0015). Harm avoidance also negatively correlated with knowledge sharing (r = -0,361, p = 0,0033). Analysis showed that higher resilinece is associated with a higher harm avoidance (r = 0,335, p = 0,0049). A statistically significant correlation was also found for the temperament dimension novelty seeking with the sociomapping communication questions benefit to others in the team (r = 0.358, p = 0.036). A correlation between resilience and communication was found in the evalutaion of others as sources of motivation (r = 0.350, p = 0.039) Keywords: temperament, resilience, team communication, teamwork
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Přibilová 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Přibilová 929 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Přibilová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Přibilová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 154 kB