velikost textu

Analýza zrychlení u kriticky nemocného při vibrační terapii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza zrychlení u kriticky nemocného při vibrační terapii
Název v angličtině:
Analysis of acceleration in critically ill during vibration therapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Škárová
Vedoucí:
PhDr. Kamila Řasová, PhD.
Oponent:
Mgr. Josef Zeman
Id práce:
215921
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá měřením účinku vibrací pomocí přístroje Vibramoov® na CNS kriticky nemocného pacienta. Předpokládali jsme, že by vibrační terapie mohla oslovovat centrální nervový systém a vyvolávat cílenou motorickou odpověď. Předpokládanou motorickou odpověď jsme zaznamenávali akcelerometrem. V teoretické části práce je shrnuta problematika kriticky nemocného pacienta na odděleních intenzivní medicíny, možnosti včasné rehabilitace a s ní spojené včasné mobilizace. Práce posuzuje následky zdravotního stavu pacienta po hospitalizaci na těchto odděleních a rozebírá trend přístrojové fyzioterapie a jejich účinku spojenými s včasnou rehabilitací. Dále se práce zabývá řízením pohybu a jsou v ní analyzovány motorické programy, jejichž aktivaci a projev zkoumáme v praktické části. Praktická část je koncipována jako kazuistika. Pomocí akcelerometru byly zjišťovány motorické odpovědi v průběhu čtyř vibračních terapií za pomoci přístroje Vibramoov®. Sledován byl 74letý muž v kritickém stavu, který byl hospitalizován po kraniotraumatu způsobeném pádem nejasné etiologie s Glasgow coma scale 3 – 4. Data z akcelerometru byly statisticky zpracovány. Přítomnost motorické odpovědi byla dokazována Studentovým t-testem na hladině významnosti 0,05. Ve třech ze čtyř terapií byla motorická odpověď potvrzena. Klíčová slova: kriticky nemocný pacient, včasná mobilizace, přístrojová fyzioterapie, vibrace, motorické programy
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with measuring the effect of vibration with the Vibramoov® on the CNS of a critically ill patient. We hypothesized that vibration therapy could address the central nervous system and produce a targeted motor response. The predicted motor response was recorded with an accelerometer. The theoretical part summarizes the issue of a critically ill patient in the departments of intensive medicine, the possibility of early rehabilitation and related early mobilization. The work assesses the consequences of the patient's health after hospitalization in these wards and discusses the trend of device physiotherapy and their effects associated with early rehabilitation. Furthermore, the thesis deals with motion control and motor programs are analyzed, whose activation and expression are examined in the practical part. The practical part is conceived as a case report. Using the accelerometer, motor responses were detected during four vibration therapies using the Vibramoov® device. A 74-year-old man in a critical condition who was hospitalized after a craniotrauma caused by a fall of unclear etiology with the Glasgow coma scale 3-4 was observed. Data from the accelerometer were statistically processed. The presence of a motor response was demonstrated by Student's t-test at a significance level of 0.05. In three of the four therapies the motor response was confirmed. Keywords: critically ill patient, early mobilization, device physiotherapy, vibration, motor programs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Škárová 7.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Škárová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Škárová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kamila Řasová, PhD. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Zeman 990 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB