velikost textu

Means of direct content monetization for creators of written content in Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Means of direct content monetization for creators of written content in Czech Republic
Název v češtině:
Nástroje přímé monetizace pro autory textových obsahů v České republice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Romaňák
Vedoucí:
Mehmet A. Orhan, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ulrike Notarp
Id práce:
215919
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Nezávislí autoři, vydávání ve vlastním nákladu, monetizace obsahu, kulturní zprostředkovatelé, tvůrčí svoboda, tvůrčí motivace, důvěryhodnost zdroje, desintermediace, re-intermediace
Klíčová slova v angličtině:
Independent writers, self-publishing, content monetization, cultural intermediaries, creative freedom, creative motivation, source credibility, disintermediation, re-intermediation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá, jak nezávislí autoři textů v Česku operují na hranici kreativních procesů a managementu jejich autorských podniků. Prostřednictvím sady výzkumných otázek práce prochází soubor aktuálně dostupných metod a nástrojů pro monetizaci textových obsahů, analyzuje jejich vliv na tvorbu obsahů, sleduje jejich napojení na základní autorské motivace a prozkoumává současný stav oblasti kulturních zprostředkovatelů v oboru psaní a publikování. Jakožto první lokální akademické šetření v této oblasti, práce nejdříve představuje klíčové koncepty a následně se vydává cestou kvalitativní studie, která se prostřednictvím sedmi polostrukturovaných rozhovorů snaží induktivní metodou zakotvené teorie identifikovat motivy a možné teoretické koncepty. Výsledky výzkumné části opřené o vzorek cílové populace přitom naznačují, že tuzemští nezávislí autoři vykazují vysokou úroveň vynalézavosti při tvorbě vlastních strategií monetizace, přičemž překonávají nejistotu neoddělitelně spjatou s autorskou profesí. Členové zkoumaného vzorku také inklinovali k vnitřním motivacím jako zdroji energie pro tvůrčí úsilí. Ačkoliv se jim pak během tvorby díky metodě vydávání ve vlastním nákladu a statutu nezávislých autorů dostávalo velkého množství tvůrčí svobody, celkové výsledky výzkumu naznačují, že tradiční kulturní zprostředkovatelé jako nakladatelství si udržují relevanci a funkci v oboru.
Abstract v angličtině:
Abstract This study examines how independent writers in Czechia operate at the intersection of creative processes and management of their writing ventures. With a leading set of research questions, this paper delves into the array of contemporary methods and tools used for monetization, considers their influence on content creation, explores the relation to underlying motivations of writers and investigates the current intermediary landscape in the field. As a first academic probe into the topic in the country, the research introduces key concepts and then takes the inductive approach of a qualitative study conducting 7 in-depth interviews with local independent creators and employing grounded theory for the data analysis. The themes emerging from the research of this population sample suggest that local independent writers exhibit a high degree of resourcefulness in their monetization strategies as they combat inherent uncertainties of their vocation. They are also mainly driven by intrinsic motivations in their creation, and while they enjoy a great deal of creative freedom thanks to their independent status attained by often becoming self-publishers, the findings show that the traditional intermediaries such as publishing houses remain highly relevant in the field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Romaňák 1019 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Romaňák 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Romaňák 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Romaňák 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mehmet A. Orhan, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ulrike Notarp 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 152 kB