velikost textu

Vliv rýžového extraktu na lisovatelnost a mechanické vlastnosti tablet z mikrokrystalické celulosy.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rýžového extraktu na lisovatelnost a mechanické vlastnosti tablet z mikrokrystalické celulosy.
Název v angličtině:
The effect of rice extract on the compressibility and mechanical properties of microcrystalline cellulose tablets.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Rumlerová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ondrejček
Oponent:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Id práce:
215891
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
21. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kluzné látky, plniva, lisovatelnost, tablety
Klíčová slova v angličtině:
lubricants, fillers, compressibility, tablets
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Lenka Rumlerová Název diplomové práce: Vliv rýžového extraktu na lisovatelnost a mechanické vlastnosti tablet z mikrokrystalické celulosy. Tato práce se zabývá vlivem rýžového extraktu, jako nové kluzné látky, na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy, jako modelového plniva. Dále pak hodnocením vlivu rýžového extraktu na vlastnosti tablet. Účinky rýžového extraktu byly porovnány se dvěma standardními kluznými látkami - stearanem hořečnatým a koloidním oxidem křemičitým. Nejdříve byl hodnocen vliv různých koncentrací kluzných látek na tokové vlastnosti směsí. Tablety byly lisovány použitím tří lisovacích sil. K hodnocení lisovatelnosti směsí mikrokrystalické celulosy a kluzných látek byl využit záznam síla-dráha. Poté byly hodnoceny vlastnosti připravených tablet. Byla měřena radiální pevnost, oděr a doba rozpadu tablet. Z výsledků práce vyplynulo, že rýžový extrakt má z použitých kluzných látek nejnižší vliv na tokové vlastnosti směsí. U všech směsí však došlo ke statisticky významnému zlepšení toku. Při použití 1 % rýžového extraktu byly tokové vlastnosti směsi srovnatelné se směsí obsahující 0,5 % stearanu hořečnatého. Ve většině parametrů záznamu síla-dráha nemá přídavek rýžového extraktu žádný statisticky významný vliv. Oděr tablet s rýžovým extraktem zůstával na stejné úrovni nebo dokonce nižší než u tablet ze samotné mikrokrystalické celulosy. Ostatní kluzné látky oděr tablet zvyšovaly. Rýžový extrakt měl také nejmenší vliv na snížení pevnosti tablet. Naopak ale významně prodlužoval dobu rozpadu tablet. Rýžový extrakt se pravděpodobně stejně jako koloidní oxid křemičitý podílí na tvorbě vazeb v tabletě.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D Student: Lenka Rumlerová Title of Thesis: The effect of rice extract on the compressibility and mechanical properties of microcrystalline cellulose tablets. This thesis deals with influence of rice extract, as a new kind of glidant on compressibility of microcrystalline celulose as a model filler. Furthermore it evaluates the impact of rice extract on tablet properties. Effects of rice extract were compared with two standard glidants - magnesium stearate and colloidal silicon dioxide. As first the influence of diferent glidants concetrations on flow properties of mixtures were assesed. Tablets were compresed using three different compression forces. A force- displacement record was used to evaluate the compressibility of microcrystalline cellulose and its mixtures with glidants. Subsequently, the properties of tablets were evaluated. The radial strenght, abrasion, and tablet disintegration time were measured. The results revealed that the rice extract has the least effect on mixtures flow poperties. However, all mixtures showed a statistically significant improvement in flowability. When using a 1 % rice extract, the flow properties of the mixture were comparable to a mixture containing 0.5 % magnesium stearate. In most force- displacement parameters, the addition of rice extract has no statistically significant effect. Friability of tablets with rice extract remained on the same level or even lower than those made of microcrystalline celulose alone. Other glidants increased tablet's friability. The rice extract affected the tablet strength the least. On the other hand it significantly prolonged tablet disintegration time. Probably, just like colloidal silicon dioxide, the rice extract is also involved in bond creation in tablets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Rumlerová 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Rumlerová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Rumlerová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ondrejček 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB