velikost textu

Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků
Název v angličtině:
Body composition determination by means of bioimpedance analysis in healthy volunteers
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Talová
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Id práce:
215887
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Barbora Talová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Hodnocení složení těla metodou bioimpedanční analýzy u zdravých dobrovolníků Cílem této práce bylo v teoretické části zpracovat dosavadní poznatky o složení lidského těla a metodách, kterými lze stanovit tělesný tuk. Dalším cílem bylo porovnat shodu a rozdíly mezi několika použitými metodami pro stanovení množství celkového a viscerálního tuku. Studie se zúčastnilo celkem 43 žen, rozdělených do dvou skupin podle BMI. První skupinu tvořilo 35 žen s normální hodnotou BMI (21,2 ± 2,2) a do druhé skupiny bylo zařazeno 8 obézních žen s hodnotou BMI 43,4 ± 8,7. Pro stanovení množství tělesného tuku v těle byly využity tři metody- bioimpedanční metoda s bipedálním uspořádáním elektrod (přístroj Tanita), biompedanční metoda za použití přístroje Abdominal fat analyser a měření tloušťky kožních řas. Procento tělesného tuku bylo stanoveno výpočtem podle Deurenberga, Brožka, Siriho, Bunce a Pařízkové. Významné statistické odlišnosti mezi měřenými skupinami byly prokázány u věku, hmotnosti a BMI. U obézní skupiny žen bylo zaznamenáno větší množství tukové hmoty a menší zastoupení tukuprosté hmoty, a tudíž i celkové tělesné vody. Obézní skupina žen se také vyznačovala větším obvodem pasu a množstvím viscerálního tuku. Významná shoda mezi dvěma bioimpedančními metodami při stanovení procenta viscerálního tuku byla zaznamenána u obézní skupiny, zatímco u kontrolní skupiny byly výsledky odlišné. Největší shoda při stanovení celkového tělesného tuku byla nalezena u kontrolní skupiny ve výpočtu podle Deurenberga v porovnání s bioimpedanční metodou s bipedálním uspořádáním elektrod. U obézní skupiny žen byla největší shoda zaznamenána mezi bioimpedančními metodami. Menší shoda ve výsledcích byla zaznamenána u obou skupin ve výpočtu podle Brožka, Siriho a Bunce v porovnání s bipedální metodou. Výpočet podle Pařízkové výrazně podhodnocoval tělesný tuk u obou skupin. Klíčová slova: složení těla, biompedanční analýza, kaliperace, predikční rovnice, obezita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Barbora Talová Supervisor of master thesis: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title of master thesis: Body composition determination by means of bioimpedance analysis in healthy volunteers The aim of this thesis in theoretical part was to elaborate the existing knowledge about the composition of a human body and methods used for evaluation of body fat. The second aim was to compare the conformity and differences among several methods used to determine total and visceral fat. A total of 43 women participated in the study. They were divided into two groups according to their BMI. The first group consisted of 35 women with normal BMI (21.2 ± 2.2). The second group consisted of 8 obese women with a BMI of 43.4 ± 8.7. Three methods were used to determine body fat in the body-bioimpedance method with bipedal electrode arrangement (Tanita instrument), bioimpedance method with Abdominal fat analyzer and skinfold thickness measurement. The body fat percentage was determined by using the Deurenberg, Brozek, Siri, Bunc and Parizkova calculations. Significant statistical differences between the measured groups were found in age, weight and BMI. A greater amount of fat mass and a lower proportion of fat-free mass and hence total body water were registered in the obese group of women. The obese group of women was also characterized by a larger waist circumference and the amount of visceral fat. While determining the percentage of visceral fat, there was a significant conformity between the two bioimpedance methods within the obese group, while the results of the control group were different. While determining the total body fat, the highest agreement in the control group of women was between the Deurenberg calculation and the bioimpedance method with bipedal electrode arrangement. In the obese group of women, the highest agreement was recorded between bioimpedance methods. Less agreement of results was observed in both groups in the Brozek, Siri and Bunc calculations compared to the bipedal method. Calculation according to Parizkova significantly underestimated body fat in both groups. Key words: body composition, bioelectrical impedance analysis, skinfold thickness measurement, prediction equation, obesity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Talová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Talová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Talová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 140 kB