velikost textu

Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory virulence u kvasinky Cryptococcus neoformans
Název v angličtině:
Cryptococcus neoformans virulence factors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Bauer
Vedoucí:
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D.
Id práce:
215872
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cryptococcus neoformans, faktory virulence, přepínání fenotypů, mukoidní fenotyp, titánské buňky
Klíčová slova v angličtině:
Cryptococcus neoformans, virulence factors, phenotypic switching, mucoid phenotype, titan cells
Abstrakt:
ABSTRAKT Cryptococcus neoformans je oportunně patogenní kvasinkou zapříčiňující kolem 600 000 úmrtí ročně. Její schopnost vyvolat infekci je dána faktory virulence, mezi které patří schopnost růstu při zvýšené teplotě, polysacharidová kapsule, tolerance oxidativního stresu a exprese povrchových proteinů. Lze mezi ně zařadit i neobvyklé resistentní titánské buňky vznikající v procesu titanizace a proces fenotypového přepínání. I přes intenzivní výzkum však stále nejsou tyto faktory virulence prozkoumané do detailu. Titánské buňky mají známé indukující faktory a účastnící se signální dráhy, úplný model titanizace však dosud neexistuje. Mechanismus řídící fenotypové přepínání je také zatím neznámý. V této práci jsou představeny a shrnuty současné znalosti o faktorech virulence C. neoformans.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Cryptococcus neoformans is an opportunistic pathogenic yeast causing around 600 000 deaths annually. Its ability to cause a chronic infection is given by multiple virulence factors, which include the ability to grow in high temperature, polysaccharide capsule, oxidative stress tolerance and the expression of surface proteins. Unusual and resistant titan cells, which develop through the process of titanization, and the process of phenotypic switching can also be included. Despite intensive research, these virulence factors are yet to be fully described. Inducing factors of titan cells and participating signalling pathways are known. However, a complete model of titanization does not yet exist. So far, the mechanism of phenotypic switching is also unknown. In this work the current knowledge of virulence factors of C. neoformans is presented and summarised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Bauer 944 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Bauer 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Bauer 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Abrhámová, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jiří Král, CSc. 154 kB