velikost textu

Právní nástroje ochrany klimatu v rámci "effort sharingu"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje ochrany klimatu v rámci "effort sharingu"
Název v angličtině:
Effort sharing as a legal measure of climate protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jáchym Srb
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Id práce:
215871
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mitigační nástroje, effort sharing, skleníkové plyny, EU
Klíčová slova v angličtině:
mitigation, effort sharing, greenhouse gases, EU
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem “Právní nástroje ochrany klimatu v rámci effort sharingu” si klade za cíl podat ucelený přehled o základních parametrech systému effort sharingu jako jednoho ze dvou hlavních mitigačních nástrojů EU. Pro lepší pochopení tohoto systému jej práce zároveň zasazuje do širšího kontextu ekonomické teorie a mezinárodního práva ochrany klimatu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje předmět právní úpravy, tedy skleníkové plyny, přičemž podává stručný přehled jejich měření a zároveň shrnutí dat týkajících se jejich produkce. Druhá kapitola se zaměřuje na ekonomická východiska regulace skleníkových plynů a srovnává různé přístupy se stávající úpravou na mezinárodní úrovni a na úrovni EU. Třetí kapitola podává základní přehled mezinárodního práva ochrany klimatu a specificky mezinárodních mitigačních závazků EU a jejích členských států, které jsou relevatní pro unijní právní úpravu. Závěrečná, čtvrtá kapitola již popisuje parametry systému effort sharingu v protikladu k systému ETS. Vychází primárně z Rozhodnutí č. 406/2009/ES, které určuje současnou podobu systému a z Nařízení (EU) č. 2018/842, které bude regulovat systém effort sharingu na období 2021 - 2030. Ve čtyřech podkapitolách se práce zaměřuje na vymezení regulovaných emisních zdrojů, na výši národních mitigačních závazků na flexibilní mechanismy a na systém dohledu a kontroly. Závěrem práce diskutuje, jaké jsou slabiny stávajícího systému a nastiňuje možnosti budoucí úpravy evropského systému mitigace skleníkových plynů de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract Master thesis “Effort sharing as a legal measure of climate protection” strives to give a comprehensive account of the key characteristics of the effort sharing system, which is one of the two principal EU mitigation tools of the EU. In order to provide a better insight, the thesis first discusses the topic in context of economic theory and international law on climate. The thesis itself is divided into four chapters. First chapter defines the object of climate regulation i.e. greenhouse gases their production and the legal framework of their measuring and accounting.Second chapter focuses on the economic background of climate regulation and it compares different theoretical approaches with existing regulation in force on international and European level. Third chapter gives basic account of the international framework of climate law and specifically on the international mitigation obligations of the EU, which are relevant for the EU law. Fourth and final chapter describes the main aspects of the effort sharing system in contrast to the EU ETS. It draws mainly from the Decision no. 406/2009/ES, which is currently in force and the Regulation no. 2018/842, which will shape the effort sharing system for the 2021 - 2030 period. In four sub- chapters it focuses on the definition of regulated emission sources, extent of the individual national mitigation obligations, flexible mechanisms and compliance. The thesis concludes with discussion on the weaknesses of the current system and it proposes certain modifications de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jáchym Srb 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jáchym Srb 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jáchym Srb 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Jiří Pokorný, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jáchym Srb 1.69 MB