velikost textu

Školní připravenost dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní připravenost dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
Název v angličtině:
The School Preparedness of Children from a Socio-cultural Disadvantaged Environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jitka Kubincová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Mrkosová, CSc.
Id práce:
21587
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Pedagogika (M7501)
Obor studia:
Pedagogika předškolního věku (PP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V diplomové práci jsem se zaměřila na zjišťování především percepčně kognitivní úrovně školní připravenosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí pro účely stanovení optimálního stimulačního programu. Získané poznatky mohou být podkladem pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a posléze i obohacením pro kvalitní zpracování školního vzdělávacího programu. Tím by mohly být zmírněny popřípadě odstraněny vývojové handicapy u dětí tak, aby jejich vliv byl minimalizován či eliminován a dětem tak usnadnil vstup do první třídy. Pro potřebu objektivizování zjištěných výsledků jsem zjišťovala úspěšnost školní připravenosti i u dětí, které nebyly ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My diploma work focused on the perception-cognitive level of children fřom socially and culturally disadvantaged backgrounds in order tol look at how they were prepared for school and to develope an optimal stimulation programme for them. The acquired knowledge can be the basis for the creation of individual educational plans and can also help in making school educational pian of higher quality. In this way the handicaps of children could be moderated or even eliminated and the children would háve easier start of school education. In order to compare the data gained I also looked at how children fřom non disadvantaged backgrounds were prepared for school. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jitka Kubincová 351.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Jitka Kubincová 18.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jitka Kubincová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jitka Kubincová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 678 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Mrkosová, CSc. 654 kB