velikost textu

Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice
Název v angličtině:
The Burning of Witches: History and contemporary form of tradition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Jelínek
Vedoucí:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Id práce:
215863
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pálení čarodějnic|rituály|výroční ohně|festivity|tradice|lidová kultura
Klíčová slova v angličtině:
Burning witches|rituals|annual fire|festivities|tradicion|folk culture
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce „Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice“ se zaobírá historií pálení čarodějnic v českém prostředí s komparací s tradicemi v okolních zemích. Jejím cílem bylo zjistit, jak se tento zvyk během minulých staletí transformoval do své současné podoby, a tuto dnešní formu popsat a analyzovat. Pro získání aktuálních dat byl proveden sondážní terénní výzkum v rámci několika vybraných obcí v severních Čechách. Výzkum byl realizován metodou zúčastněného pozorování a nestrukturovaných či polostrukturovaných rozhovorů. Účelem bylo poznat průběh samotných akcí, pohled organizátorů a účastníků a doprovodné aktivity a jevy.
Abstract v angličtině:
Abstract: Bachelor thesis “Burning of the witches: History and current form of tradition deals with history of Walpurgis Night custom of burning of the witches in the Czech culture with comparation with traditions in the surrounding countries. Its purpose was to find out how this custom was transformed into its present form over the centuries and to describe and analyse its contemporary form. To obtain actual data, fieldwork was conducted, in several selected municipalities in northern Bohemia. Research has been implemented by attended observation and unstructured or semi-structured interviews. The purpose was to obtain data about the course of the events themselves, the interpretation of the organizers and participants and the accompanying activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Jelínek 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Jelínek 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Jelínek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 153 kB