velikost textu

Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem – dotazníková studie na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem – dotazníková studie na Slovensku
Název v angličtině:
Factors related to chronic vulvovaginal discomfort - questionnaire study in Slovakia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adriána Štibľaríková
Vedoucí:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Oponent:
MUDr. Daniel Leško
Id práce:
215859
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Autor: Adriána Štibľaríková Názov: Faktory související s chronickým vulvovaginálním dyskomfortem – dotazníková studie na Slovensku Diplomová práca Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Študijný odbor: Farmácia CIEĽ PRÁCE: Veľmi častým a kvalitu života znižujúcim ochorením je vulvovaginálny dyskomfort (VVD), ktorý aspoň raz za život postihne viac ako 2/3 žien. Pri pravidelne sa opakujúcom vulvovaginálnom dyskomforte hovoríme o rekurentnom vulvovaginálnom dyskomforte (RVVD), ktorý postihne pacientku aspoň trikrát za rok, resp. štyrikrát za celý život. Cieľom je vyhľadať skupinu žien, ktorým bol diagnostikovaný RVVD a zdravé ženy a/alebo s VVD a navzájom ich porovnať. Porovnať RVVD skupinu s teoretickými hypotézami, ktoré vznikli na základe dlhodobých štúdií. Porovnávali sme ženy na základe veku, počtu doterajších sexuálnych partnerov, vplyv potravy a životného štýlu na vznik vaginálnych problémov a rozvoj chronického vulvovaginálneho dyskomfortu. Hodnotenú skupinu tvorilo 212 respondentiek, z toho 46 zo skupiny s RVVD a 166 z kontrolnej skupiny. METÓDY: Údaje na vypracovanie diplomovej práce sme získavali prostredníctvom dotazníka, ktorý sa skladal zo 45 otázok, kde respondentky mohli označiť jednu alebo viacero správnych možností, pri niektorých otázkach sa mohli aj písomne vyjadriť. Najviac žien sa nám podarilo osloviť pomocou sociálnych sietí, pokúšali sme sa aj o vytvorenie QR kódu, s ktorým sme oslovovali pacientky v čakárni u gynekológa alebo v lekárni. Staršie dámy sme oslovovali s dotazníkom v papierovej podobe, kde návratnosť bola o niečo horšia. Pre štatistické vyhodnotenie sme použili funkcie chí-kvadrát a t-test. VÝSLEDKY: Po vyhodnotení nami získaných dát sme medzi skupinami zistili štatisticky významné rozdiely pri používaní rôznych hygienických potrieb počas menštruácie, nosení bavlnených nohavičiek či nohavičiek vyrobených zo syntetických vlákien, nohavičiek typu tanga, používanie gélov určených na intímnu hygienu alebo bežného sprchového gélu, či čistej tečúcej vody, užívanie probiotík či potravín obsahujúcich probiotiká, konzumácie margarínov, rastlinných olejov, mastných výrobkov či alkoholu, vplyv antibiotík, užívanie hormonálnej antikoncepcie či počet doterajších sexuálnych partnerov. Štatisticky významné rozdiely sme nezaznamenávali pri konzumácií sladených nápojov, džúsov, sladkostí, ovocia, zeleniny, pri sladení a druhu používaných sladidiel, pri druhu a spôsobe užívania probiotík. ZÁVER: Vyhodnotili sme dotazníkovú štúdiu a rozšírili tak poznatky o predispozičných faktoroch RVVD. Kľúčové slová: vulvovaginálny dyskomfort, rekurentný vulvovaginálny dyskomfort, dotazníková štúdia, predispozičné faktory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Autor: Adriána Štibľaríková Title: Factors related to chronic vulvovaginal discomfort – questionnaire research in Slovakia Graduation thesis Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Field of study: Pharmacy OBJECTIVE: A very common and quality of life reducing disease is vulvovaginal discomfort (VVD), which affects more than two thirds of women at least once in a lifetime. With recurring vulvovaginal discomfort we talk about recurrent vulvovaginal discomfort (RVVD), which affects the patient at least 3 times a year, or 4 times in a lifetime. The aim is to search a group of women who have been diagnosed with RVVD and healthy women and/or women with VVD and compare them. We compare a group with RVVD and the theoretical hypotheses obtained by examining and long-term studies. We compare women based on age, the number of sexual partners, the impact of food and lifestyle on formation of vaginal problems and the development of chronic vulvovaginal discomfort. The evaluated group consisted of 212 respondents, 46 from the RVVD group and 166 from the control group. METHODS: We obtained data for the elaboration of this graduation thesis using a questionnaire, which consisted of 45 questions, where respondents could mark one or more options, in several questions they could express themselves in writing. We addressed the most women through social networks. We also tried to create a QR code which we addressed women patients in the waiting room at a gynaecologist or in a pharmacy. We addressed the older ladies with a printed questionnaire but with diminishing returns. For statistic evaluation we used chi-squared test and t-test functions. RESULTS: The evaluation of the questionnaire study has brought statistically significant differences between both groups in the following areas: preference of tampons or menstrual pads, wearing cotton or synthetic underpants or G-strings, using a special washing gels for intimate hygiene or common shower gel or using clean running water, using food supplementation or eating food containing probiotics, consuming margarines, vegetable oils, fatty products or alcohol, the effect of antibiotic treatment, using hormonal contraceptive pills and the number of sexual partners. We haven’t registered statistically significant differences between the groups in the consumption of sweet drinks, juices, sweets, fruit and vegetables, sweeting and the type of sweeteners used, the type and the form of used probiotics. CONCLUSION: We evaluated the survey and extended the knowledge about the predisposing factors of RVVD. Key words: Vulvovaginal discomfort, recurrent vulvovaginal discomfort, survey, predisposing factors
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adriána Štibľaríková 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adriána Štibľaríková 232 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adriána Štibľaríková 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Daniel Leško 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB