velikost textu

Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I.
Název v češtině:
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.
Název v angličtině:
Alkaloids of the family Amaryllidaceae and their biological aktivity I.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dominika Puskásová
Vedoucí:
PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Daniela Hulcová
Id práce:
215854
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC/MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa – butyrylcholinesterasa
Klíčová slova v angličtině:
Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC/MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase
Abstrakt:
Abstrakt Puskásová Dominika: Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I. Diplomová práca 2019. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie. Hlavným cieľom tejto práce bola izolácia alkaloidov z rastlinného extraktu, ktorý bol získaný z rastliny Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master'. Príprava sumárneho extraktu a jeho stĺpcova chromatografia boli vykonané PharmDr. Danielou Hulcovou, Ph.D. v rámci jej doktorskej práce. Prostredníctvom metódy preparatívnej TLC boli z priradenej frakcie č.4 izolované 2 látky, označené ako č.2.1 a č.2.2.2. Ich štruktúra bola stanovená pomocou NMR, GC-MS analýzy a optickej otáčavosti. Po porovnaní získaných údajov s literatúrou boli látky identifikované ako (+)-homolykorín a (+)-masonín. Homolykorín aj masonín boli následne podrobené testovaniu inhibičnej aktivity voči acetylcholínesteráse (AChE), butyrylcholínesteráse (BuChE), prolyloligopeptidáse (POP) a glykogénsyntáse kináse 3β (GSK-3β). Aktivita bola vyjadrená ako IC50 a bola porovnávaná s IC50 referenčných látok. Pre porovnanie inhibície AChE a BuChE bol ako štandard použitý galanthamín (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) a huperzín A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM). Inhibičná aktivita voči POP bola porovnávaná so Z-Pro-prolinalom (IC50 POP = 2,75 × 10-3 μM) a berberínom (IC50 POP = 142 ± 21 μM), inhibícia GSK-3β zas so zlúčeninou SB-415286 (IC50 GSK-3β = 70 × 10-3 μM). Výsledky pre (+)-homolykorín: IC50 AChE = 64 ± 4 μM, IC50 BuChE = 151 ± 20 μM, IC50 POP = 174 ± 41 μM a % inhibícia GSK-3β = 54 ± 1. Inhibičná aktivita (+)-masonínu: IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM, % inhibícia GSK-3β = 66 ± 4 a IC50 GSK-3β = 27,9 ± 0,8 μM. Na základe týchto výsledkov vykazuje homolykorín nízku inhibičnú aktivitu voči AChE BuChE a POP, na druhej strane vykazuje miernu inhibíciu GSK-3β. Čo sa týka masonínu, je jeho inhibičná aktivita voči všetkým 4 testovaným enzýmom v porovnaní s referenčnými látkami nízka. Kľúčové slová: Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master', cibule, rastlinné extrakty, GC-MS analýza, biologická aktivita, acetylcholínesterása, butyrylcholínesterása, prolyloligopeptidása, glykogénsyntása kinása 3β
Abstract v angličtině:
Abstract Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy. The aim of this thesis was to isolate alkaloids from herbal extract, which was obtained from Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master' plant. The preparation and column chromatography of the extract were performed by PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. as a part of her doctoral study. Using the preparative TLC method, 2 alkaloids marked as No.2.1 and 2.2.2 were isolated from the fraction No.4. Their structure was determined by using the NMR, GC-MS analysis and optical rotation. After comparing the data obtained with literature, the compounds were identified as (+)-homolycorine and (+)-masonine. Both homolycorine and masonine were subsequently subject to testing of inhibitory activity against acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BuChE), prolyloligopeptidase (POP) and glycogensynthase kinase 3β (GSK-3β). The activity was expressed as IC50 and was compared to IC50 of the reference substances. Galanthamine (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) and huperzine A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM) were used as standards to compare the inhibitory activity against AChE and BuChE. While the inhibitory activity against POP was compared to Z-Pro-prolinal (IC50 POP = 2,75 × 10-3 μM) and berberine (IC50 POP = 142 ± 21 μM), inhibition of GSK-3β was compared to SB-415286 compound (IC50 GSK-3β = 70 nM). Results for (+)-homolycorine: IC50 AChE = 64 ± 4 μM, IC50 BuChE = 151 ± 20 μM, IC50 POP = 174 ± 41 μM and % inhibition of GSK-3β = 54 ± 1. Inhibitory activity of (+)-masonine: IC50 AChE = 305 ± 34 μM, IC50 BuChE = 229 ± 24 μM, IC50 POP = 314 ± 34 μM, % inhibition of GSK-3β = 66 ± 4 and IC50 GSK-3β = 27,9 ± 0,8 μM. The results found indicate that homolycorine shows low inhibitory activity against AChE, BuChE and POP. On the other hand, the inhibition of GSK-3β is moderate. Concerning masonine, its inhibitory activity against all 4 tested enzymes is rather low in comparison with the reference substances. Key words: Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master', bulbs, herbal extracts, GC-MS analysis, biological activity, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase prolyloligopeptidase, glycogensynthase kinase 3β
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Puskásová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Puskásová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Puskásová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 101 kB