velikost textu

Studium tabletovin a tablet s kombinací mikrokrystalické celulosy a mannitolu pro tablety dispergovatelné v ústech.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium tabletovin a tablet s kombinací mikrokrystalické celulosy a mannitolu pro tablety dispergovatelné v ústech.
Název v angličtině:
A study of tableting materials and tablets with the combination of microcrystalline celulose and mannitol for orally disintegrating tablets.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Novotná
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Ondrejček
Id práce:
215852
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Student: Andrea Novotná Školitel: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium tabletovin a tablet s kombinací mikrokrystalické celulosy a mannitolu pro tablety dispergovatelné v ústech V této práci je porovnáváno směsné suché pojivo Avicel® HFE-102 obsahující 90 % mikrokrystalické celulosy a 10 % mannitolu s fyzikální směsí odpovídajících složek, tj. mikrokrystalické celulosy (Avicel® PH-102) a mannitolu (Pearlitol® 100 SD) v poměru 9:1. Hodnoceny jsou tokové vlastnosti, lisovatelnost, citlivost k mazadlům, pevnost tablet v tahu a doba rozpadu tablet. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu a citlivost k mazadlům pomocí hodnot LSR. Výsledky jsou rovněž porovnávány s mikrokrystalickou celulosou Avicel® PH-102. Tokové vlastnosti směsného suchého pojiva Avicel® HFE-102 a fyzikální směsi byly srovnatelné. Avicel® HFE-102 vykazoval vyšší hodnoty energie plastické deformace, pevnosti v tahu tablet a výrazně nižší citlivost k mazadlům než fyzikální směs suchých pojiv. Tablety ze směsného suchého pojiva Avicel® HFE-102 vykazovaly krátkou dobu rozpadu vhodnou pro tablety dispergovatelné v ústech.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Student: Andrea Novotná Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: A study of tableting materials and tablets with the combination of microcrystalline cellulose and mannitol for orally disintegrating tablets This thesis compares co-processed dry binder Avicel® HFE-102 containing 90 % microcrystalline cellulose and 10 % mannitol with a physical mixture of related dry binders, microcrystalline cellulose (Avicel® PH-102) and mannitol (Pearlitol® 100SD) in the ratio of 9:1. Flow properties, compressibility, lubricant sensitivity, tensile strength and disintegration time of tablets are evaluated. Compressibility is evaluated by means of the energy profile of compression process, and lubricant sensitivity by means of the lubricant sensitivity ratio. The results are also compared with the microcrystalline cellulose for direct compression Avicel® PH-102 alone. The flow properties of the co-processed dry binder Avicel® HFE-102 alone and the physical mixture were comparable. Avicel® HFE-102 showed higher values of the energy of plastic deformation, tensile strength of tablets, and a markedly lower lubricant sensitivity than the physical mixture of dry binders. Tablets with the co-processed excipient Avicel® HFE-102 showed short disintegration time, which is suitable for orally dispersible tablets.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Novotná 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Novotná 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Novotná 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Ondrejček 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 91 kB