velikost textu

Optimalizace a validace UHPSFC-UV metod pro kontrolu kvality agomelatinu a atorvastatinu v léčivé substanci a v tabletách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizace a validace UHPSFC-UV metod pro kontrolu kvality agomelatinu a atorvastatinu v léčivé substanci a v tabletách
Název v angličtině:
Optimization and validation of UHPSFC-UV methods for quality control of agomelatin and atorvastatin in drug substance and in tablets
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zdeňka Němcová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Oponent:
Maria Khalikova, CSc.
Id práce:
215851
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Zdeňka Němcová Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace a validace UHPSFC-UV metod pro kontrolu kvality agomelatinu a atorvastatinu v léčivé substanci a v tabletách Cílem práce bylo vyvinout dvě metody pro hodnocení nečistot agomelatinu a atorvastatinu pomocí ultra-vysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie (UHPSFC) s PDA detekcí. Měření probíhalo na přístroji UHPSFC Acquity UPC2 s PDA detektorem. Separace agomelatinu byla provedena na koloně Torus Diol (100 × 3,0 mm, 1,7 µm) s využitím gradientové eluce CO2 a směsi MeOH/ACN v poměru (1:1) s přídavkem 31,5 mM (0,1 %) hydroxidu amonného. Teplota byla nastavena na 40 °C a tlak regulátoru zpětného tlaku (BPR) byl nastaven na 2000 psi. Detekce probíhala při vlnové délce 225 nm. Metoda pro agomelatin byla vyvinuta pro měření API (léková substance) a následně pro měření tablet. Pro separaci atorvastatinu byla použita kolona Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm), s využitím gradientové eluce CO2 s organickým modifikátorem MeOH/ACN v poměru (2:1) s přídavkem 15 mM kyseliny mravenčí, 2,5 mM hydroxidu amonného a 5 % vody. Teplota kolony byla 45 °C a tlak BPR 2000 psi. Detekce probíhala při vlnové délce 244 nm. Obě metody byly validovány podle směrnic ICH (Mezinárodní konference pro harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv pro humánní použití) v parametrech linearity, správnosti, přesnosti a mezidenní správnosti a přesnosti. Správnost byla u obou metod v intervalu 95 % - 105 % a přesnost vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka RSD ≤ 5 %. Klíčová slova: agomelatin; atorvastatin; vývoj metody; UHPSFC; PDA detektor; validace; kontrola kvality; nečistoty
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Zdeňka Němcová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Optimization and validation of UHPSFC-UV methods for quality control of agomelatin and atorvastatin in drug substance and in tablets The aim of this master thesis was to develop two ultra-high performance supercritical fluid chromatography (UHPSFC) methods with PDA detection for determination of agomelatine and atorvastatin and its potential impurities. UHPSFC system Acquity UPC2 with PDA detector was used for measurement. The separation of agomelatine was performed by Torus Diol column (100 × 3.0 mm, 1.7 µm). Gradient elution was performed using CO2 with the mixture of methanol/acetonitrile (1:1) and 31.5 mM (0,1 %) ammonium hydroxide as a mobile phase. Column temperature was set at 40 °C and BPR (back pressure regulator) pressure at 2000 psi. The detection wavelength was set at 225 nm. The method was developed for measurment of API (active pharmaceutical ingredient) and subsequently for tablets. The separation of atorvastatin was performed using Acquity UPLC HSS C18 SB column (100 × 3.0 mm, 1.8 µm). Gradient elution was performed using CO2 with the mixture of methanol/ acetonitrile (2:1), 15 mM formic acid, 2.5 mM ammonium hydroxide and 5 % water as a mobile phase. Column temperature was set at 45 °C and BPR pressure at 2000 psi. The detection wavelength was set at 244 nm. The method was developed for measurement of API. Both methods were validated according to the International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) quality guidelines including linearity, accuracy, precision and interday accuracy and precision. Method accuracy was in the range of 95 - 105 % and precision expressed as a relative standard deviation RSD ≤ 5 % in both methods. Keywords: agomelatine; atorvastatin; method development; UHPSFC; PDA detector; validation; quality control; impurities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeňka Němcová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeňka Němcová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeňka Němcová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta Maria Khalikova, CSc. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB
Stáhnout Errata Mgr. Zdeňka Němcová 445 kB