velikost textu

Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové
Název v angličtině:
Constitutive expression of UDP-glucosyltransferases from Haemonchus contortus
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Nekovová
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Id práce:
215850
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Lucie Nekovová Školitel: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Název diplomové práce: Konstitutivní exprese UDP-glukosyltransferas vlasovky slezové Hemonchóza způsobená gastrointestinální hlísticí Haemonchus contortus (vlasovka slezová) je jedním z nejčastějších parazitárních onemocnění malých přežvýkavců. Napadení chovu tímto krev sajícím parazitem znamená nejen závažné poškození zdraví zvířat, ale i s tím související sníženou produktivitu a ekonomické ztráty. Anthelmintika využívaná pro léčbu hemonchóz jsou často nedostatečně účinná z důvodu celosvětově se rozvíjející rezistence. Znalosti mechanismů způsobující rezistenci nejsou stále dostačující, a proto je kladeno velké úsilí na odhalení faktorů, které by mohly být jejich příčinou. Jedním z důvodů vzniku rezistence se zdají být změny biotransformačních enzymů a jejich exprese. U H. contortus bylo nalezeno více jak 40 genů kódujících různé druhy UDP-glukosyltransferas (UGT). UGT jsou hlavními enzymy spojovanými s deaktivací (glykosylací) léčiv u hlístic. Proto se tato práce zaměřuje především na rodinu UGT s cílem analyzovat pomocí qPCR změny v expresi těchto genů u citlivých (ISE) a rezistentních (WR) kmenů vlasovky slezové. 11 genů UGT z kmene ISE a WR, rozdělených dle pohlaví, bylo pomocí metody real-time PCR analyzováno a byla sledována jejich exprese. Signifikantní zvýšení exprese bylo pozorováno u UGT366A1, a to u obou pohlaví rezistentního WR kmene. V experimentu bylo zjištěno, že k vyšší expresi dochází především u samců. Snížení exprese bylo pozorováno u samic i samců u dvou UGT rezistentního WR kmene, konkrétně UGT365B4 a UGT365B5. Tyto obměny exprese mohou znamenat možnost účasti UGT při změnách metabolismu anthelmintik a vzniku rezistence.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Lucie Nekovová Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Constitutive expression of UDP-glucosyltransferases from Haemonchus contortus Haemonchosis is one of the most frequent parasitic disease on small ruminants caused by gastrointestinal nematode Haemonchus contortus. Attack of this blood sucking parasite does not mean only serious health damage but also lower productivity and economic losses. Anthelmintics are used as a medical treatment of haemonchosis however they are often insufficient because of worlwide developing resistence. Knowledge of mechanisms causing resistence is still not sufficient, therefore much effort is spent in order to find the factors which could be their source. It appears that changes of biotransformation enzymes and their expression might be one of the reason for resistence. At H. contortus more than 40 genes which code a different types of UDP- glucosyltransferases (UGTs) have been found. UGTs are the main enzymes in nematode which are connected with a deactivation of drugs (glycosylation). Therefore this thesis is focused especially on UGT family with the main goal to analyse changes in expression of these genes of susceptible (ISE) and resitant (WR) strains of H. contortus by qPCR. 11 UGT genes of strains ISE and WR, divided by sex, were analysed by Real-Time PCR method and their expression was monitored. Significant increase of expression was observed for UGT366A1 of both sexes in resistant WR stain. The experiment had shown that higher expression occurs primarily in males. Lower expression was observed in two UGTs of both sexes in resistant WR strain, UGT365B4 and UGT365B5 specifically. These changes of expression could mean the possible participation of UGT during changes in anthelmintics metabolism and occurence of resistance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Nekovová 2.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Nekovová 142 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Nekovová 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB