velikost textu

Studium vlivu metody měření na statický sypný úhel volně sypných pomocných látek.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium vlivu metody měření na statický sypný úhel volně sypných pomocných látek.
Název v angličtině:
The study of influence of the measurement method on static angle of repose of free-flowable excipients
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Mrázková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Svačinová
Konzultant:
Mgr. Žofie Trpělková
Id práce:
215849
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prášky, sypnost, fraktalita, kompaktace
Klíčová slova v angličtině:
powder, flowability, fractals, compressibility
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Mgr. Žofie Trpělková Posluchač: Aneta Mrázková Název diplomové práce: Studium vlivu metody měření na statický sypný úhel volně sypných pomocných látek. Dobré tokové a konsolidační vlastnosti práškových látek představují významnou charakteristiku farmaceutických excipientů a jsou důležité pro další zpracování prášků do pevných lékových forem. V této diplomové práci byly hodnoceny sypné vlastnosti 6 farmaceutických volně sypných pomocných látek. Pozornost byla zaměřena zejména na vliv metody a velikost otvoru konické násypky na statický sypný úhel (AOR). K měření byl využit automatický tester a prototyp pro měření AOR s otvory násypky v rozmezí 6–15 mm. Byl zjištěn významný rozdíl (P <0,01) mezi výsledky AOR poskytnutými oběma metodami. Při zvětšování otvoru se AOR snižoval, významný vliv (P <0,01) však byl zaznamenán pouze u dvou z šesti studovaných látek u automatického testeru. Překvapivě významný vliv průměru otvoru byl zjištěn pro sladidlo Palatinose u prototypu pro měření AOR.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical technology Supervisor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Consultant: Mgr. Žofie Trpělková Student: Aneta Mrázková Title of Thesis: The study of influence of the measurement method on static angle of repose of free-flowable excipients. Good flow and consolidation properties of powders represent significant characteristics of pharmaceutical excipients They are important for manufacturing of powders into solid dosage forms. Flow behavior of 6 free flowing excipients was evaluated in this diploma thesis. The main target was a study of the influence of the masurement method and the orifice size of a conical hopper on static angle of repose (AOR). The automatic tester and the prototype for measuring AOR having orifice sizes in a range of 6-15 mm were used for the measurement. A significant difference between the results of these two methods (P <0.01) was observed. The decrease in AOR was detected when increased the orifice diameter, the effect was significant (P <0.01) only in automatic tester for two out of six measured powders. Surprisingly, the significant influence of the orifice size on AOR was registered for a sweetener Palatinose with protype equipment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Mrázková 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Mrázková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Mrázková 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Svačinová 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB