velikost textu

Vplyv imatinibu na vybrané myšacie mikroRNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv imatinibu na vybrané myšacie mikroRNA
Název v češtině:
Vliv imatinibu na vybrané myší mikroRNA
Název v angličtině:
Effect of imatinib on selected mice microRNAs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Silvia Heglasová
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D.
Id práce:
215844
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Silvia Heglasová Školiteľ: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv imatinibu na vybrané myšacie mikroRNA Imatinib (IMB) patrí medzi nízkomolekulárne tyrozín kinázové inhibítory (TKI). Jeden z nežiadúcich účinkov IMB je kardiotoxicita. Včasná diagnostika poškodenia srdca je dôležitá pre zlepšenie zdravia ľudí. Potenciálnym biomarkerom poškodenia srdca sú mikroRNA (miRNA). Nachádzajú sa nielen intracelulárne, ale aj voľne cirkulujúce v krvnom obehu. MiRNA v plazme sú stabilné, odolné voči opakovanému zmrazovaniu a metódy ich stanovenia sú veľmi citlivé. V mojej diplomovej práci som preto zisťovala zmenu expresie miRNA pri poškodení srdca IMB. Sledovala som cirkulujúce miRNA v plazme a tkanivové miRNA v srdciach myší. Vybrané miRNA boli stanovované kvantitatívnou real-time PCR (qPCR). Bola tiež stanovená hladina Troponínu T v plazme ako klasického biomarkeru kardiotoxicity. Hladiny Troponínu T v plazmách ovplyvnených IMB boli veľmi variabilné. Tento fakt poukazuje na odlišné reakcie jedincov na IMB. Zmeny expresie pozorovaných miRNA v plazme myší, ktorým bol podávaný IMB neboli významné. Ku štatisticky významnému zníženiu expresie došlo len u miR-205 v srdcovom tkanive. Vhodnosť použitia vybraných cirkulujúcich miRNA sa kvôli nesignifikantným výsledkom nepreukázala. Pre prípadné použitie miRNA ako biomarkerov kardiotoxicity IMB sú potrebné rozsiahlejšie štúdie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Silvia Heglasová Supervisor: Doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of imatinib on selected mice microRNAs Imatinib (IMB) belongs to low molecular weight tyrosine kinase inhibitors (TKI). One of the undesirable effects of IMB is cardiotoxicity. Early diagnosis of heart damage is important for improving human health. MicroRNAs (miRNAs) are intensively studied as potential early biomarkers of cardiac damage. They are not only intracellular but also circulating freely in the bloodstream. Plasma miRNAs are stable, resistant to repeated freezing and methods of their detection are very sensitive. In my diploma thesis I have studied changes in the expression of miRNAs in plasma in the IMB induced heart damage. I have analyzed circulating plasma miRNAs and also miRNA levels in mice hearts. Selected miRNAs were measured by quantitative real-time PCR (qPCR). Plasma Troponin T levels were also measured as classical biomarker of cardiotoxicity. Troponin T levels in the IMB-treated plasma were very variable. This fact points to different responses of individuals to IMB. Changes in expression of observed miRNA in plasma affected by IMB were not significant. Statistically significant reduction in expression occurred only in the level of miR-205 in cardiac tissue. My results did not prove applicability of selected miRNAs due to non-significant differences. More extensive studies are required for using miRNA as biomarkers of IMB cardiotoxicity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Silvia Heglasová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Silvia Heglasová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Silvia Heglasová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB