velikost textu

Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA
Název v češtině:
Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA
Název v angličtině:
Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Lucia Dugasová
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.
Id práce:
215843
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Lucia Dugasová Vedúci: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA Doxorubicín (DOX) patrí mezi antracyklínové antibiotiká, používajú ho pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami. Jeho nežiadúcim účinkom je vznik kardiotoxicity. Prognóza kardiotoxicity závisí na jej včasnom odhalení, a preto mnohé štúdie skúmajú vlasnosti mikroRNA, ktoré by v budúcnosti mohli byť vhodné biomarkery poškodenia srdca. MikroRNA sú zapojené takmer vo všetkých procesoch v ľudskom tele, pri vývoji, deferenciácií, proliferácií a apoptóze. Nachádzajú sa aj v extracelulárnom priestore, sú stabilné a majú mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Moja diplomová práca je zameraná na sledovanie zmien hladín expresie mikroRNA, ktoré môžu vznikať pri poškodení srdca doxorubicínom. Ako vzorky boli použité srdcové tkanivá a plazma myší, ktoré boli ovplyvňované doxorubicínom a porovnávané s kontrolnými vzorkami. Vzorky boli spracované a vyhodnotené metódou kvantitatívnou real – time PCR (qPCR). Štatisticky významné zvýšenie expresie vo vzorkách srdcového tkaniva myší nastalo len u miR- 34a a zníženie expresie u miR-205. Vzorky plazmy myší poukázali na štatisticky signifikantné zvýšenie expresie u miR-205, miR-34a, miR-133 a miR-1. Aby mohli byť mikroRNA ako biomarkery použité je potrebné ich podrobiť mnohým ďalším štúdiam. Okrem nových potencionálnych biomarkerov boli pozorované aj koncentrácie tradičných markerov kardiotoxicity, troponínov. Tieto proteíny boli spracované zo vzoriek srdcového tkaniva a plazmy myší. Hladiny koncentrácii troponínov T a I zo sŕdc myší boli zvýšené, rovnako ako aj hladiny troponínu T z plazmy myší ovplyvnených DOX. Kľúčové slová: doxorubicín, mikroRNA, troponíny, qPCR, imunobloting
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs Doxorubicin (DOX) belongs to the anthracycline antibiotics used by patients suffering from cancer. Its undesirable effect is cardiotoxicity. Prognostic of cardiotoxicity depends on its early detection, and therefore many studies examine the properties of microRNAs that could be appropriate biomarkers for heart failure in the future. MicroRNAs are involved in almost all processes in the human body, in development, differentiation, proliferation and apoptosis. They are also located in the extracellular space, they are stable and have many other positive properties. My diploma thesis is focused on monitoring changes in microRNA levels that can occur in heart damage by doxorubicin. The cardiac tissues and plasma of mice treated with doxorubicin were used as samples and compared with control samples. Samples were processed and evaluated by real-time quantitative PCR (qPCR). A statistically significant increase in expression in heart tissue occurred only in miR-34a and decrease in miR-205 level. Plasma mice samples showed a statistically significant increase in expression of miR-205, miR-34a, miR-133 and miR-1. MicroRNAs could be used as a biomarkers, but they need to undergo many further studies. In addition to new potential biomarkers, concentrations of traditional markers of cardiotoxicity, troponins, have also been observed. These proteins were processed from cardiac and mouse plasma samples. Levels of troponin concentrations T and I were increased in hearts as well as troponin T levels in mouse plasma treated with DOX. Key words: doxorubicin, microRNA, troponins, qPCR, immunoblotting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucia Dugasová 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucia Dugasová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucia Dugasová 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 142 kB