velikost textu

Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoje k marihuaně u středoškolských studentů v Praze
Název v angličtině:
The attitude of Prague high school students towards marijuana
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kryštof Tvrdík
Vedoucí:
Mgr. Jan Rössler
Oponent:
Mgr. Klaudia Teichmanová
Id práce:
215736
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marihuana, cannabis, Praha, střední školy, postoje, hodnocení, souvislosti, návykové látky, tolerance
Klíčová slova v angličtině:
marijuana, cannabis, Prague, high-schools, attitudes, rating, kontext, drugs, tolerance
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce zkoumá postoje středoškolských studentů v Praze k užívání marihuany a dále i samotnou prevalenci užívání. Přestože je na českých středních školách nejvyšší prevalence užívání marihuany v porovnání s jinými adolescenty v Evropě, není vyzkoumáno, jaké rozdíly uvnitř skupiny uživatelů jsou a jaké jsou faktory, které postoje k užívání v Praze ovlivňují. Na problematiku je nahlíženo optikou teorie sociální kontroly. Je také využit koncept rizikového chování. Empirická část je sekundární analýzou dat ESPAD a je tvořena statistickými testy kvantitativních dat.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis examines attitudes of high school students in Prague to marijuana use and also the prevalence of use itself. Despite the highest prevalence of marijuana use in the Czech high schools, compared to other adolescents in Europe, it is not elaborated what differences are within the user group and what are the factors, that influence attitudes to use in Prague. The issue is viewed from the perspective of the theory of social control. The concept of risk behavior is also used. The empirical part is a secondary analysis of ESPAD data and consists of statistical tests of quantitative data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kryštof Tvrdík 1.49 MB
Stáhnout Příloha k práci Kryštof Tvrdík 847 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kryštof Tvrdík 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kryštof Tvrdík 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Rössler 299 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klaudia Teichmanová 392 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 152 kB