velikost textu

Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch
Název v češtině:
Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech
Název v angličtině:
Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bibiána Lancošová
Vedoucí:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Id práce:
215735
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bibiána Lancošová Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako referenčnej látky. Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli uchovávané v Euro- Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. PUL preukázal zvyšujúcu sa toxicitu priamo úmerne k zvyšujúcej sa koncentrácii vo všetkých piatich vzorkách, MF a APAP len v dvoch z piatich vzoriek. Z výsledkov toxicity bola stanovená EC50 u MF približne 418 µM a u PUL približne 293 µM. U PUL došlo k zmenám expresie u miR-122, miR-155, miR-192 a miR-885. MF pozmenil expresiu u miR-192, miR- 155 a v menšej miere u miR-885 a miR-125b. Získané výsledky poukazujú na značnú spojitosť medzi testovanými monoterpénmi a zmenami expresie miRNA, ale aj hepatotoxicitou. Hepatotoxicita týchto látok sa však môže medzi jedincami významne líšiť vďaka interindividuálnym rozdielom, ktoré sme pozorovali aj v našich výsledkoch.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices with thickness of 150- 170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium with the tested substances for 24 hours. The toxicity was determined by measuring of ATP levels, expression changes by qPCR. PUL showed increasing toxicity proportional to its increasing concentration in each of the five samples, MF and APAP in only two of the five samples. From the results of toxicity, EC50 was calculated and for MF was approximately 418 µM and for PUL approximately 293 µM. PUL caused changes in expression of miR-122, miR-155, miR-192 a miR-885. MF modified the expression of miR-192, miR-155 and of miR-885 and miR-125b to a lesser extent. Obtained results point to a considerable relation between tested monoterpenes and changes in miRNA expression as well as the hepatotoxicity. However, the hepatotoxicity of these substances may vary significantly between individuals due to the inter-individual differences, which we observed in our results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bibiána Lancošová 4.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bibiána Lancošová 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bibiána Lancošová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB