velikost textu

Mediální výchova pohledem budoucích učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální výchova pohledem budoucích učitelů
Název v angličtině:
Media education from the future teachers' point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Karolina Janková
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. Jakub Lucký
Id práce:
215726
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
média, mediální výchova, mediální gramotnost, pedagogika, rámcový vzdělávací program, průřezová témata
Klíčová slova v angličtině:
media, media education, media literacy, educational sciences, framework of educational program, cross-curricular topics
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přinést odlišný pohled na problematiku mediální výchovy, a to konkrétně ze strany studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Práce má poskytnout vhled do přípravy pedagogů na jejich budoucí povolání, především pak na jejich připravenost k výuce průřezového tématu Mediální výchova, definovaného Rámcovým vzdělávacím programem. Teoretická východiska popsaná v první kapitole práce poskytují základní přehled spojený s vymezením elementárních pojmů týkajících se mediální výchovy a mediální gramotnosti, druhá kapitola popisuje způsoby a možnosti přípravy a sebevzdělávání budoucích pedagogů v rámci vysokoškolského vzdělávání i mimo něj. Praktickou část práce pak tvoří rozhovory se současnými studenty realizované na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovory zjišťují, jakým způsobem probíhá vzdělávání budoucích pedagogů a jak svou připravenost na výuku mediální výchovy sami hodnotí. Hlavním cílem práce je zmapování současného stavu a otevření diskuze za účelem zkvalitňování výuky mediální výchovy a kontinuálního zvyšování mediální gramotnosti českých žáků.
Abstract v angličtině:
The aim of this bachelor thesis is to provide a different view on media education, specifically from the point of view of students of the Faculty of Education of Charles University. The thesis provides an insight into the preparation of teachers for their future work in the field, consequently their readiness to teach the subject of Media Education, defined by common frameworks for education created by the Ministry of Education, Youth and Sports. The theoretical background described in the first chapter of the paper provides a basic overview of elementary concepts related to media education and media literacy, the second chapter describes the ways in which future teachers can be trained both within and outside the institution of university. The practical part of the thesis consists of interviews undertaken at the Faculty of Education at Charles University among current students from various departments. They depict the current situation in the field of media education for future teachers and describe how their education takes place and how they themselves assess their readiness to teach the subject. The main purpose of the work is to describe the current situation in the field and to create incentives for future teachers which will lead to the improvement of the Czech students’ media literacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolina Janková 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Karolina Janková 718 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolina Janková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolina Janková 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Lucký 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB