velikost textu

The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis
Název v češtině:
Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické arthritidy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Daniel Diviš
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.
Id práce:
215722
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
miRNA, biomarker, juvenilní idiopatická artritida
Klíčová slova v angličtině:
miRNA, biomarker, RT-PCR, juvenile idiopathic arthritis
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Daniel Diviš Školitel: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formální školitel) Název diplomové práce: Role miR-150 v patofyziologii oligoartikulární juvenilní idiopatické artritidy Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastější chronické onemocnění revmatoidního charakteru postihující děti, přesto jsou mechanismy jeho patofyziologie z velké části neprozkoumány. Zásadní roli hrají v těchto procesech složky vrozené a získané imunity, včetně buněk myeloidní řády. U zánětlivých onemocnění byly popsány epigenetické deregulace zahrnující i nekódující mikroRNA. Mimoto, předběžné výsledky získané týmem Prof. Florence Apparailly ukázaly akumulaci přechodných monocytů a zároveň vyšší expresi miR-150 v synoviální tekutině dětí postižených oligoartikulární JIA. Na základě těchto objevů vznikla hypotéza naznačující určitou roli miR-150 v patofyziologii tohoto onemocnění, přesněji v regulaci diferenciace monocytů a jejich funkcí. Za účelem prostudování účinku, který má miR-150 na monocyty, bylo provedeno několik transfekcí klasických monocytů (separovaných z periferní krve zdravých dárců) inhibitorem miR-150. Buňky byly následně označeny příslušnými protilátkami a podrobeny průtokové cytometrii se záměrem kvantifikace jednotlivých podtypů monocytů ve vzorku. Současně byl proveden in silico experiment, ve kterém byly využity miRNA databáze k nalezení potenciálních cílů miR-150. Pro analýzu genové exprese v monocytech transfekovaných miR-150 inhibitorem byla zvolena metoda RT-qPCR. Pokles přechodných monocytů byl zřetelný u 4 ze 6 transfekcí miR-150 inhibitorem ve srovnání s kontrolními vzorky. 10 genů ze 48 zkoumaných mělo potlačenu expresi a 27 mělo expresi zvýšenu, z toho 7 se statistickou významností (p<0.05). Při srovnání in silico a in vitro experimentů data ukazují, že CCR2 by mohl být přímým cílem miR-150-5p v lidských monocytech. Zmíněné výsledky naznačují, že by miR-150 mohla opravdu hrát značnou roli v patofyziologii oligoartikulární JIA mobilizací monocytů z kostní dřeně a chemotaxí do tkání postižených zánětem.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Daniel Diviš Supervisors: Prof. Dr. Florence Apparailly, Directrice de Recherche Prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. (formal tutor) Title of diploma thesis: The role of miR-150 in the physiopathology of oligoarticular juvenile idiopathic arthritis Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic rheumatoid disease affecting children, and its pathological mechanisms are still poorly understood. Innate and adaptive immunity including myeloid cells play a major role in these processes. Epigenetic deregulations along with non-coding microRNAs have been reported in many inflammatory diseases. Moreover, preliminary results obtained by the research group of Prof. Florence Apparailly showed accumulation of intermediate monocytes along with the high expression of miR-150 in the synovial fluid of children affected by oligoarticular JIA. Based on these findings a hypothesis has been postulated suggesting that miR-150 could have a role in the pathogenesis of this disease and in the regulation of monocyte differentiation and function. To study the impact of miR-150 on monocytes from the peripheral blood of healthy donors, transfection experiments were performed to neutralize miR-150. The phenotype of the cells was analysed by flow cytometry. In parallel, in silico analysis was carried out to find putative target genes using miRNA databases. RT-qPCR experiments were performed to analyse the expression of these genes in miR-150-modified monocytes. A decrease of intermediate monocytes was seen in 4 out of 6 transfection experiments with miR-150 inhibitor compared with the control. We also found 10 genes down-regulated and 27 up- regulated, 7 of them with statistical significance (p<0.05). Comparing both in silico and in vitro experimental data, the results suggest that CCR2 might be a direct target of miR-150-5p in human monocytes. Taken together, we suggest that miR-150 might play a significant role in the pathogenesis of oligoarticular JIA by influencing the egress of monocytes from the bone marrow and their homing to inflamed tissues.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Diviš 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Diviš 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Diviš 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. 936 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB