velikost textu

Stanovení stechiometrie komplexů dehydrosilybinu A s mědí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení stechiometrie komplexů dehydrosilybinu A s mědí
Název v angličtině:
Determination of the stoichiometry of the copper complexes with dehydrosilybine A
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Klimková
Vedoucí:
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Oponent:
Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Konzultant:
doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D.
Id práce:
215721
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měď, chelatace, stechiometrie, silymarin, ostropestřec
Klíčová slova v angličtině:
copper, chelation, stoichiometry, silymarin, milk thistle
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Kateřina Klimková Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph. D. Konzultant: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení stechiometrie dehydrosilybinu A s mědí Silymarin, extrakt semen ostropestřce mariánského (Silybum marianum), je hojně využívané registrované volně dostupné léčivo, které je doporučováno na řadu onemocnění jater. Jako jednu z komponent obsahuje flavonolignan 2,3-dehydrosilybin A, který má ve své struktuře vhodné vazebné místo pro kovy. Obecně mohou flavonolignany právě vzhledem ke svým strukturním předpokladům interagovat v gastrointestinálním traktu s přechodnými kovy za tvorby komplexů, čehož lze využít při ochraně před nadměrným množstvím kovu v organismu. Cílem této in vitro studie bylo analyzovat interakci 2,3-dehydrosilybinu A s mědí, která jako kofaktor enzymů podílejících se na správné činnosti organismu zastává roli nepostradatelného prvku lidského organismu, nicméně při zvýšené hladině může v organismu působit toxicky. Stechiometrie, jedna z nejvýznamnějších charakteristik komplexu, byla zjištěna UV-Vis spektrofotometrií ve čtyřech (pato)fyziologických pH podmínkách (4,5; 5,5; 6,8; 7,5) pomocí dvou nekompetitivních metod: Jobovou metodou a komplementární metodou. Tyto metody se vzájemně liší svými principy. Při Jobově metodě se udržuje celková molární koncentrace dvou reaktantů konstantní, zatímco molární koncentrační poměry těchto dvou reaktantů se průběžně mění. Během komplementární metody se konstantní udržuje molární koncentrace mědi, přičemž molární koncentrace látky se mění. Bylo zjištěno, že 2,3-dehydrosilybin A je středně aktivní chelátor Cu2+, s nimiž tvořil komplexy o výsledné stechiometrii 2:1 či 3:1, flavonolignan:Cu2+. Stechiometrie 2:1 se v závislosti na podmínkách měnila v důsledku nadbytku testované látky ve stechiometrii 3:1. Oproti tomu Cu+ ionty nebyly 2,3- dehydrosilybinem A vázány za žádných testovaných podmínek. Tyto in vitro výsledky mohou v budoucnu sloužit jako podklad pro bližší charakteristiku testování účinku 2,3- dehydrosilybinu A na absorpci mědi v buněčných kulturách in vitro a v in vivo podmínkách.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Kateřina Klimková Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm. D., Ph.D. Consultant: Assoc. Prof. Kateřina Valentová, Ph.D. Title of Thesis: Determination of the stoichiometry of the copper complexes with dehydrosilybin A Silymarin, the standardized extract of the milk thistle (Silybum marianum), is a widely used approved over-the-counter drug that is recommended for a number of liver diseases. Silymarin contains as one of its components 2,3-dehydrosilybin A, which has an appropriate metal binding site in its structure. In general, flavonolignans, due to their structure, can interact with transition metals in the gastrointestinal tract by forming complexes. This property can be useful for the protection against excessive amounts of metals in the body. The aim of this in vitro study was to analyse the interaction of 2,3-dehydrosilybin A with copper, which plays a crucial role in the organism as a cofactor of many enzymes. Although being an essential element, it can, however, be toxic at elevated levels. Stoichiometry, as one of the most important characteristics of the complex, was determined by UV-Vis spectrophotometry in four (patho)physiological pH conditions (4.5; 5.5; 6.8; 7.5) using two non-competitive methods: the Job‘s Method and the Complementary method. Principles of the methods are different. In the Job‘s method the concentration of both components is changing, while total concentration is constant. During the complementary approach the molar concentration of chelator is changing while the concentration of metal is kept constant. 2,3-Dehydrosilybin A was found to be a moderately active Cu2+ chelator. The final stoichiometry was 2:1 or 3:1, flavonolignan:Cu2+. The 2:1 stoichiometry was changing depending on the conditions due to the excess of the tested substance in the 3:1 stoichiometry. In contrast, Cu+ ions were not bound by 2,3-dehydrosilybin A in none of the tested conditions. These in vitro results could be used in the future as a basis for a more detailed characterization of the effect of 2,3-dehydrosilybin A on the absorption of copper in cell cultures at in vitro level and in vivo conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Klimková 16.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Klimková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Klimková 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB