velikost textu

Role vybraných ABC a SLC transportérů v přestupu maraviroku přes buněčné membrány: vliv na transport v placentě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role vybraných ABC a SLC transportérů v přestupu maraviroku přes buněčné membrány: vliv na transport v placentě
Název v angličtině:
Role of selected ABC and SLC transporters in transmembrane permeability of maraviroc: effect on transport in placenta
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Matiašková
Vedoucí:
PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Id práce:
215715
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 24.09.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antivirální léčiva, maravirok, lékové transportéry, placenta, in vitro studie
Klíčová slova v angličtině:
antiviral drugs, maraviroc, drug transporters, placenta,in vitro study
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Zuzana Matiašková Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Role vybraných ABC a SLC transportérů v přestupu maraviroku přes buněčné membrány: vliv na transport v placentě Antiretrovirální léčivo maravirok patří do skupiny inhibitorů vstupu CCR5-tropního viru HIV do hostitelské buňky. V současné době je maravirok podáván v rámci kombinované antiretrovirální terapie (cART) především u dospělých a dětí starších dvou let, a též u těhotných žen pro snížení rizika přenosu viru HIV na plod. Znalost interakce maraviroku s lékovými transportéry v placentě je klíčová pro optimalizaci terapie v těhotenství, jak z pohledu efektivity, tak případných nežádoucích účinků. Maravirok je popsaným substrátem ABCB1 transportéru, který svou efluxní aktivitou v apikální membráně trofoblastu plní ochrannou roli pro plod. Výsledky nedávné studie na duální perfúzi lidské placenty nicméně naznačují, že do transplacentární farmakokinetiky maraviroku je pravděpodobně zapojeno více lékových transportérů, zejména těch působících v opačném směru než ABCB1. Cílem této práce bylo pomocí in vitro studií zjistit, zda maravirok interaguje s dalšími placentárními transportéry kromě ABCB1. Nejprve byla provedena akumulační studie a studie obousměrného transportu maraviroku přes monovrstvu placentárních BeWo b30 buněk. Signifikantní snížení akumulace maraviroku v přítomnosti inhibitoru verapamilu (100 µM), ritonaviru (10 µM) a elacridaru (2 µM) naznačuje zapojení influxního transportéru, naopak zvýšení akumulace v přítomnosti inhibitoru MK-571 (50 µM) specifického pro ABCC transportéry dále nasvědčuje zapojení některého z ABCCs transportérů. Po vyhodnocení transportní studie byl pozorován výraznější přestup maraviroku v B-A směru citlivý na přítomnost inhibitorů ritonaviru a MK-571. Pro identifikaci interagujících transportérů byly provedeny in vitro studie na MDCKII buněčné linii exprimující lidský ABCC1 transportér a A431 liniích exprimujících lidský OATP2B1, -1A2 nebo -1B3 transportér. Odhalena tak byla substrátová afinita maraviroku k ABCC1, OATP1A2 a OATP1B3 transportním proteinům, ale nikoliv k OATP2B1. Ze získaných dat lze usuzovat, že maravirok interaguje na placentě s více lékovými transportéry, které by mohly částečně zvrátit účinek apikálně lokalizovaného ABCB1. Vzhledem k povaze antiretrovirální léčby, která je ve vyspělých zemích vždy kombinovaná, lze současně předpokládat, že maravirok bude náchylný k lékovým interakcím a tato nově získaná data by mohla přispět k lepšímu pochopení transplacentární farmakokinetiky maraviroku a tím i optimalizaci terapie.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and toxikology Student: Zuzana Matiašková Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Role of selected ABC and SLC transporters in transmembrane permeability of maraviroc: effect on transport in placenta Antiretroviral drug maraviroc is an inhibitor of CCR5-trophic HIV virus and belongs to the group of entry inhibitors. Nowadays, maraviroc is administered as part of combination antiretroviral therapy (cART) primarily in adults, children over the age of two and pregnant women to reduce the risk of transmission of HIV to the fetus. The knowledge of interactions of maraviroc with drug transporters in placenta is crucial for optimizing the therapy during pregnancy, both in terms of efficacy and potential adverse effects. Maraviroc is known substrate of ABCB1 transporter, which plays a protective role to the fetus by its efflux activity in the apical membrane of trophoblast. However, the results of recent study employing dually perfused human placenta suggest involvement of other transport mechanisms in the maraviroc transplacental pharmaocokinetics, especially those operating in the opposite direction to ABCB1. The aim of this study was to evaluate in vitro studies whether, besides ABCB1, maraviroc interacts with other transplacentar transporters. First, an accumulation study and bidirectional transport of maraviroc across the monolayer of placental BeWo b30 cells was performed. Significant reduction in maraviroc accumulation in the presence of verapamil (100 µM), ritonavir (10 µM) and elacridar (2 µM) suggests, that some influx transporters might be involved. On the other hand, an increase of accumulation in the presence of inhibitor MK-571 (50 µM) suggests also involvement of some ABCCs efflux transporter(s). After the following evaluation of the transport study a significant transfer of maraviroc in B-A direction was observed sensitive to the presence of ritonavir and MK-571. In order to identify the interacting transport mechanisms in vitro studies were performed using MDCKII cells overexpressing human ABCC1 transporter and A431 cells overexpressing human OATP2B1, - 1A2 or -1B3 transporter. We revealed substrate affinity of maraviroc to ABCC1, OATP1A2 and OATP1B3, but not to OATP2B1. Based on the obtained data we can suggest, that maraviroc interacts with several drug transporters in placenta that could partly reverse the effect of apically localized ABCB1. Considering the fact that antiretroviral therapy is always administered as combination of drugs in developed countries, it can be assumed that maraviroc will be susceptible to drug- drug interactions and this newly obtained data could contribute to better understanding of the transplacental pharmacokinetics of maraviroc and optimization of the therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Matiašková 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Matiašková 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Matiašková 262 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 93 kB