velikost textu

Proměny mediálního obrazu Miloše Formana v dobovém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny mediálního obrazu Miloše Formana v dobovém tisku
Název v angličtině:
Transformations of Miloš Forman´s media image in contemporary press
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Řápek
Vedoucí:
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Oponent:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Id práce:
215713
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Film, Miloš Forman, režisér, mediální obraz, tisk, nová vlna, nový Hollywood
Klíčová slova v angličtině:
Film, Miloš Forman, director, media view, press, new wave, new Hollywood
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje proměnám mediálního obrazu Miloše Formana, tedy přesněji tomu, jak ho dobová média v Česku zaznamenávala. Miloš Forman je světově nejznámějším a nejuznávanějším českým filmovým režisérem. Jeho osud je propojen s osudem české kinematografie a je zároveň příběhem jejích proměn. Právě ve Formanově životním příběhu se zrcadlí dějiny novodobé kinematografie. Práce si klade za úkol zjistit, proč navzdory emigraci nebyl Forman médii dehonestován. Snaží se dokázat, že jeho mediální obraz nebyl nikdy striktně negativní a sám Forman se nikdy nestal tabuizovaným tématem. Formanova osobnost se totiž vymyká standardům. Je zároveň důkazem, že pokud tvorba není vyloženě antagonistická vůči režimu, vzbuzuje respekt napříč ideologiemi. Navzdory emigraci a navzdory politicky determinovaným médiím, byl v jednotlivých etapách reflektován sice různě, ale stále v relativně dobrém světle. Práce zkoumá vnímání Miloše Formana médii ve třech životních etapách: práce v Československu před odchodem do Spojených států, práce v zahraničí, a nakonec po sametové revoluci. Přestože se Forman podílel na mnoha filmech, diplomová práce se zabývá jen jeho celovečerní tvorbou. A protože Miloš Forman je osobností, která přesahuje hranice Československa, potažmo České republiky, reflektovaly jeho kariéru i média v zahraničí. Tamní pohled byl přitom lehce odlišný od toho domácího.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is devoted to the changes of Miloš Forman’s media image, more precisely how contemporary press perceived both his career and work. Miloš Forman is the most acknowledged and most famous czech film director. His story is connected with story of czech cinematography and story of its changes. The thesis wants to find out, why Forman wasn’t defamed even though he left the country, despite his emigration. I am trying to prove that his media image has never been strictly negative and Forman itself never became a taboo. Forman’s person is beyond all standards. He is proof, that if the work is not overly crtitical of the regime, it arouses respect despite all the ideology. He was reflected in the various life stages differently, but still in relatively good light. The thesis examines the perception of Miloš Forman by media in three life stages: work in Czechoslovakia before emigration to the United States, working abroad and finally the stage after the Velvet Revolution. Although Forman has participated in many films, this thesis is focused only on his feature-length work. And because Miloš Forman is a person who transcends the borders of Czechoslovakia, or the Czech Republic, media abroad reflected his career as well, although the view there was slightly different from the domestic one.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Řápek 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Řápek 262 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Řápek 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Řápek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MgA. D.J. Novotný 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB