velikost textu

Equilibrium Exchange Rates and Exchange Rate Misalignments in the Visegrad Group

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Equilibrium Exchange Rates and Exchange Rate Misalignments in the Visegrad Group
Název v češtině:
Rovnovážné měnové kurzy a odchylky kurzů od rovnováhy ve Visegrádské skupině zemí
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patricia Pavlikova
Vedoucí:
doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Id práce:
215712
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Korporátní strategie a finance v Evropě (CSF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Title: Equilibrium Exchange Rates and Exchange Rate Misalignments in the Visegrad Group Author: Patricia Pavlikova Department: Institut of Economic Siences Supervisor: doc.Mgr. Tomáš Holub Ph.D, IES Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je odhadnout rovnovážné směnné kurzy čtyř zemí, které tvoří partnerství Visegrádské skupiny, a zhodnotit, zda jsou jejich směnné kurzy nadhodnoceny , podhodnoceny nebo v rovnováze s jejich ekonomickým vývojem a trhem. Zaměřili jsme se na dva široce používané modely, a to model behaviorálního rovnovážného kurzu a model fundamentálního rovnovážného kurzu a odhadli několik variant každého z nich. Výsledky byly poté porovnány a my jsme odvodili důsledky pro každou zemi. Z výsledků je zřejmé, že každá země se vyvíjí jinak, pokud jde o rovnovážné směnné kurzy. Zatímco se zdá, že směnný kurz České republiky se stabilně pohybuje kolem své rovnovážné hodnoty, v ostatních zemích jsme zaznamenali vyšší nesourodost. Také jsme viděli, že Maďarsko je na cestě neustálé depreciace, což souvisí s ekonomickými problémy, se kterými se země potýká. Polský Zloty se vyznačuje celkově vysokou amplitudou po- hybů svého směnného kurzu a častým podhodnocením měny, což znamená příznivý vývoj ekonomiky s přihlédnutím k neustálému růstu ekonomiky a růstu produktivity. V případě Slovenska je vidět, že navzdory jeho dynamickému růstu většina modelů ukazuje, že měna byla nadhodnocena. Také prostřednictvím deflovaného nominálniho kurzu poměrem cen- ových hladin jsme pozorovali vývoj rovnovážného směnného kurzu i po přijetí společné měny euro, abychom mohli vidět reálné makroekonomické důsledky. Keywords: směnné kurzy rovnováha Visegrad FEER BEER VECM iii
Abstract v angličtině:
Title: Equilibrium Exchange Rates and Exchange Rate Misalignments in the Visegrad Group Author: Patricia Pavlikova Department: Institut of Economic Siences Supervisor: doc.Mgr. Tomáš Holub Ph.D, IES Abstract: The main objective of this diploma thesis is to estimate equilibrium exchange rates for four countries forming Visegrad Group partnership and to evaluate whether their exchange rates are overvalued, undervalued or in equilibrium with their economic development and with market. We focused on two widely used models, Behavioral Equilibrium Exchange Rate Model and Fundamental Equilibrium Exchange Rate Model and estimated several alternations of each model. Results where then compared and we derived implications for each country. We could clearly see that each country is developing differently in terms of equilibrium exchange rates. While the exchange rate of Czech Republic seems to oscillate steadily around its equilibrium value, we spotted higher misalignments for the rest of the country. Also, we saw that Hungary is on path of constant depreciation, which is related with economic issues country is struggling. Polish Zloty is characterized by overall high amplitude of movements of its exchange rate and by frequent undervaluation of the currency, implying favorable development of the economy, taking into consideration the constant growth and productivity gains. For Slovakia we saw that despite its dynamic growth most of the models were showing that the currency was overvalued. We observed also the development of equilibrium exchange rate even after adopting common euro currency in order to see the macroeconomic implications as the real exchange rate was just nominal exchange rate deflated by price ratios. Keywords: směnné kurzy rovnováha Visegrad FEER BEER VECM ii
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patricia Pavlikova 1003 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patricia Pavlikova 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patricia Pavlikova 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D. 1.34 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB