velikost textu

Central Banks' Gold Holdings and Independence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Central Banks' Gold Holdings and Independence
Název v češtině:
Centrální banka, její zlaté rezervy a nezávislost
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Kamenská
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Id práce:
215711
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Korporátní strategie a finance v Evropě (CSF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
centrální banka, zlaté rezervy, nezávislost centrální banky
Klíčová slova v angličtině:
central bank, gold reserves, central bank independence
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je odhalit potenciální vztah mezi zlatem v rezervách centrálních bank a nezávislostí těchto institucí. V návaznosti na několik prohlášení zástupců centrálních bank předpokládáme, že zlato by mohlo být důležitým faktorem s vlivem na nezávislost centrálních bank. Na základě těchto tvrzení byl definován klíčový přínos této diplomové práce: ověřit na empirických datech tato prohlášení a obecné přesvědčení o významu zlata v rezervách centrálních bank ve vztahu k jejich nezávislosti. Za tímto účelem zkoumáme panelová data, která obsahují informace ze 145 zemí v období mezi lety 1970 a 2012. Přihlížíme také ke kontrolním proměnným, a to k ekonomickým, jako je HDP na obyvatele, inflace, režim politiky měnových kurzů, běžný účet k HDP a peníze v oběhu a také k politickým proměnným ze série celosvětových indikátorů kvality státní správy (WGI). Regresní výsledky základního modelu získané odhadem fixních efektů naznačují, že ve skutečnosti může existovat významný vliv podílu zlata na index nezávislosti centrálních bank. Tento vztah se ale zdá být negativní a proto nemůžeme potvrdit, zda je účinek skutečný kvůli problému endogenity. Dopad zlatých rezerv na nezávislost centrálních bank navíc nebyl potvrzen při zahrnutí celosvětových indikátorů kvality státní správy ani při použití jiných technik modelování dat - zobecněné metody momentů (GMM) pro panelová data.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we aim to unveil potential relation between gold in the reserves of central banks and the independence of these institutions. As a reaction to several statements of central bank representatives, we assume that gold might be a determinant of central banks’ independence. Following these statements, the key contribution of this thesis was defined: to verify these declarations and the general belief of gold’s role within central banks’ reserves in the relation to their independence, using empirical data. For that purpose, we examine panel data consisting of information from 145 countries between years 1970 and 2012. As for the control variables, economic variables such as GDP per capita, inflation, exchange rate regime, current account to GDP and broad money and political variables from the range of word governance indicators are employed. The regression results of basic model obtained by fixed effects estimation suggest that, indeed, there might be a significant effect of share of gold on the central bank independence index. However, as the results imply negative relation, we cannot confirm if the effect is real due to endogeneity problem. Moreover, the effect of gold reserves on the central bank independence was not confirmed when employing a different estimation technique - generalized method of moments for panel data, neither when including world governance indicators.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Kamenská 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Kamenská 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Kamenská 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 759 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB