velikost textu

Impact of zombie firms on the weak post-crisis growth of the Slovak Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of zombie firms on the weak post-crisis growth of the Slovak Republic
Název v češtině:
Dopad zombie firem na slabý pokrizový růst na Slovensku
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Bosák
Vedoucí:
Petr Pleticha, M.Sc.
Oponent:
prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Id práce:
215695
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
zombie firmy, rast produktivity, prerozdeľovanie zdrojov, finančná kríza, Slovensko
Klíčová slova v angličtině:
zombie firms, productivity growth, resource allocation, financial crisis, Slovakia
Abstrakt:
Abstrakt Podľa Konvergenčnej analýzy Slovenska z roku 2017 je súčasným predmetom slovenského hospodárskeho rastu a konvergencie pomalý rast produktivity, keďže relatívna produktivita Slovenska k priemeru EÚ klesala v období od roku 2014 do roku 2017. Okrem toho, Slovensko je jednou z krajín s nízkou efektívnosťou využívania zamestnancov a kapitálu, čo znamená, že dochádza k nesprávnemu prerozdeľovaniu výrobných zdrojov. Významnou úlohou v tomto poklese podľa súčasnej literatúry môže byť výskyt zombie firiem, definovaných ako staré firmy, ktoré nemajú dostatočnú ziskovosť na pokrytie svojich úrokových výdavkov počas dlhšieho obdobia. Táto práca skúma zombie firmy a ich význam pri poklese produktivity. Vďaka bohatému dátovému súboru údajov o podnikoch na Slovensku skúmame determinanty zombie firiem na Slovensku. Pri kontrolovaní cyklických efektov, naša analýza ukazuje, že zombie firmy v rámci odvetví v období rokov 2003-2013 boli podstatne menej produktívne ako ich zdravé náprotivky. Okrem toho, výskyt zombie firiem brzdí rast zdravých spoločností a má celkovo negatívny vplyv na ekonomickú produkciu. Tieto výsledky poukazujú na úlohu verejnej politiky pri riešení výskytu zombie firiem, pretože je potrebné zmierniť túto príčinu slabého rastu produktivity.
Abstract v angličtině:
Abstract According to the Convergence Analysis of Slovakia from 2017, the current subject of Slovak economic growth and convergence is the slow growth in productivity as relative productivity of Slovakia to the EU average was decreasing in the period from 2014 to 2017. Moreover, it shows that Slovakia is one of the countries with low efficiency of using labour and capital, which means that there is an occurrence of misallocation of resources. A significant role in this downturn according to recent literature might be the occurrence of zombie firms, which are old companies that do not have sufficient profitability to cover their interest expenses for a longer period. This thesis examines zombie firms and their significance in stifling productivity performance. Using a rich firm-level dataset for Slovakia, we research the determinants of zombie companies in Slovakia. Controlling for cyclical effects, this thesis reveals that zombie enterprises over the period from 2003 to 2013 were significantly less productive compared to their healthy competitors. In addition, we find out that occurrence of zombie companies curbs the growth of healthy companies and has a negative impact on the economic output overall. These results are raising several issues for public policy as it needs to mitigate this cause of performance weakness.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Bosák 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Bosák 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Bosák 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Pleticha, M.Sc. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. 225 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB