velikost textu

Analýza reprezentace sebevražd a sebepoškozování v populární kultuře v letech 1999-2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza reprezentace sebevražd a sebepoškozování v populární kultuře v letech 1999-2019
Název v angličtině:
The Analysis of Representation of Suicide and Self-Mutilation in Popular Culture in Years 1999-2019
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Victoria Nainová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
215684
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální reprezentace, sebevražda, sebepoškozování, populární kultura, stigmatizace, stereotypizace
Klíčová slova v angličtině:
media representation, suicide, self-mutilation, popular culture, motion picture, stigmatization, stereotypization
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na reprezentaci sebevražd a sebepoškozování ve filmových a seriálových snímcích americké produkce za období 1999-2019. Cílem práce je zjistit, jak jsou fenomény zobrazeny a s jakými aktéry populární kultura tyto fenomény spojuje. Teoretická část práce se zabývá sociální a mediální konstrukcí reality, stereotypizací, stigmatizací a pojmovým vymezením fenoménů. Jelikož jsou tyto fenomény součástí sociálně deviantního chování, je mu věnovaný krátký popis pro lepší porozumění. Analýza je provedena metodou kvalitativní obsahové analýzy, která je doplněna o kvantitativní analýzu pro porovnání sociodemografických údajů. Na základě vybraného vzorku, který se skládá ze 23 snímků, proběhlo kódování dat, a to prostřednictvím zakotvené teorie. Tento postup mi umožnil získat přehled o datech a vytvořit typologii, po které následuje interpretace zjištění. Tato zjištění ukazují, jak americká produkce fenomény reprezentuje, s jakými aktéry je spojuje a na základě porovnání s reálnými daty přináší přehled o přesnosti této reprezentace. V souvislosti s mediální konstrukcí reality jsou zjištění spojená s těmito fenomény důležitá, protože neodborná veřejnost může považovat zobrazení těchto fenoménů za relevantní a názory na ně přijímat za své vlastní.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis is focusing on the representation of suicides and self-mutilation in American production movies and television in the year 1999-2019. The thesis aims to find out, how are these phenomena shown and with whom popular culture connects them. The theoretical part is dealing with social and media construction of reality, stereotype, stigmatization, and clearing the concepts and definitions of phenomena. For better understanding this part also includes a short presentation of socially deviant behavior since examined phenomena are part of it. The analysis was made based on qualitative content analysis and completed with short quantitative analysis for sociodemographic comparison with available real data. The sample contains 23 motion pictures as are films and series. Based on them and with processes of grounded theory the coding was done, typology was made and pointed out findings with whom American production connects these phenomena and how they represent them in popular culture. Those findings are important for their relations to media construction of reality as non-experts can perceive the way it is represented for their own.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Victoria Nainová 1.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Victoria Nainová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Victoria Nainová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 152 kB