velikost textu

Eisenhowerova doktrína a Blízký východ v letech 1957 a 1958

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eisenhowerova doktrína a Blízký východ v letech 1957 a 1958
Název v angličtině:
Eisenhower Doctrine and the Middle East in years 1957 and 1958
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Myslík
Vedoucí:
Mgr. Jiří Pondělíček, BA
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
215667
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eisenhowerova doktrína, Spojené státy, Blízký východ, Mezinárodní komunismus, Suezská krize, Studená válka
Klíčová slova v angličtině:
Eisenhower doctrine, United States, Middle east, international communism, Crisis of Suez. Cold war
Abstrakt:
Abstrakt Suezskou krizí se podle americké administrativy v čele s prezidentem Eisenhowerem vytvořilo na Blízkém východě mocenské vakuum. Toto vakuum bylo v očích americké vlády potřeba zaplnit dříve, než tak učiní Sovětský svaz a izolovat prosovětské státy - Egypt a Sýrii. K tomuto účelu byla vytvořena Eisenhowerova doktrína, která měla bojovat proti mezinárodnímu komunismu. Na základě analýzy doktríny a jejího použití na zemích Blízkého východu, zkoumané pomocí metody diplomatic history. Pokytuje bakalářská práce náhled na formování americké zahraniční politiky v letech 1957 a 1958 v rámci regionu Blízkého východu a její aplikaci srovnává se zněním doktríny i z pohledu Ameriky na dekolonizaci. Autor práce v závěru shrnuje, že doktrína byla úspěšná v zastrašení Sovětského svazu ve větší angažovanost v regionu, ale zároveň na analýzách použití doktríny ukazuje, že většinou byla doktrína použita v boji proti arabskému nacionalismu nikoli proti mezinárodnímu komunismu. Což bylo zcela v rozporu se zněním doktríny, která měla bojovat jen proti komunismu. Klíčová slova Eisenhowerova doktrína, Spojené státy, Blízký východ, Mezinárodní komunismus, Suezská krize, Studená válka, dekolonizace
Abstract v angličtině:
Abstract With the Suez crises, according to American administration, was created a vacuum of power in the Middle East. This vacuum was in the eyes of the American government needed to be fill sooner, than Soviet Union and to isolate pro-soviet state, like Egypt and Syria. To this purpose, the Eisenhower doctrine was created, which should fought against international communism. Used method is the diplomatic history, bachelor's thesis provides outlook to shaping American foreign politics in 1957 and 1958 in the region of the Middle East and its application is comparing with the wording of the doctrine and also from the American view on decolonization. The author of the thesis, in conclusion, summarizes that doctrine was successful in intimidating Soviet union from larger engaging in region, but on the analysis of the use of the doctrine shows, that mostly the doctrine was used in the fight against Arab nationalism not against communism. Which was in contradiction with doctrine, which was supposed to fight only against communism. Keywords Eisenhower doctrine, United States, Middle East, international communism, Crisis of Suez. Cold war, dekolonization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Myslík 694 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Myslík 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Myslík 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Pondělíček, BA 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 152 kB