velikost textu

Komparativní analýza obrazové složky magazínu Reportér a projektu Echo24

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní analýza obrazové složky magazínu Reportér a projektu Echo24
Název v angličtině:
Comparative analysis of the visual component in the magazine Reportér and project Echo24
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Weingartová
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Pavel Turek, Phd.
Id práce:
215666
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fotožurnalistika, Echo24, Reportér, tištěná média, krize fotožurnalismu, novinářská fotografie, vlastnictví médií
Klíčová slova v angličtině:
Photojournalism, Echo24, Reportér, print media, photojournalism crisis, journalist photography, media ownership
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo zmapovat obrazový obsah v projektech Echo 24 a Reportér a pomocí analýzy zjistit, jak s fotografiemi pracují. Projekty Echo24 a magazín Reportér vznikly v roce 2014 jako reakce na dramatickou proměnu vlastnictví na českém mediálním trhu. Tato proměna měla dopad i na fotožurnalisty, protože noví majitelé mají tendence na fotografiích spíše šetřit. I proto jsem se rozhodla vyzkoumat, jak s fotografií zacházejí nově vzniklé tituly. Abych problematiku zasadila do širšího kontextu, věnuji se v první části žurnalistické fotografii a popisuji český mediální trh a jeho proměny od roku 1989. V práci se také krátce věnuji vzniku podobných projektů, jako jsou Echo24 a Reportér. V druhé sekci pomocí kvantitativní obsahové analýzy zjišťuji, jaké typy fotografie tyto projekty ve svých tištěných verzích nejčastěji používají a v jaké míře spolupracují s fotožurnalisty. Získaná data doplňuji o dotazníkové šetření se členy redakce a s fotožurnalisty. V diplomové práci jsem zjistila, že projekty Echo24 a Reportér reprezentují dva odlišné přístupy k zacházení s novinářskou fotografií. Echo24 má spíše manažerské chování a na fotografiích šetří. Magazín Reportér by se dal naopak definovat jako ochránce novinářských a fotožurnalistických hodnot. I přes vznik nových titulů tlak na fotožurnalisty spíše stoupá a čím dál více redakcí používá fotografie agentur.
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this thesis was to determine how projects Echo24 and Reporter work with journalistic photography using comparative analysis of their visual content. Both projects were found in 2014 as a reaction to a dramatical change of ownership of the Czech media. These changes also had an impact on journalistic photographers, because the new owners tend to save their costs on photography. This is also one of the reasons why I chose to analyze projects that started in 2014. To explain the broader context, in the first part of this thesis I describe the context of journalistic photography and the Czech media market development from the year 1989. In this work, I also describe other projects similar to Echo24 and Reportér. In the second part of the thesis, I use quantitative content analysis to describe the usage of the photographs in the printed version of Echo24 and Reportér. I also compare the collected data with answers from questionnaires with members of the editorial of the projects and photojournalists. In this paper, I found out that the project Echo24 represents the opposite approach towards photography than Reportér. Echo24, like other media, tends to save their cost on photography. Reportér on the other side can be defined as the protector of journalistic and photojournalistic values. Even though the new media project diversified the market, the pressure on photojournalists is rather growing and more and more printed media titles use photography from agencies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Weingartová 2.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Michaela Weingartová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Weingartová 275 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Weingartová 273 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Turek, Phd. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB