velikost textu

Práce sportovního experta/spolukomentátora v televizním vysílání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce sportovního experta/spolukomentátora v televizním vysílání
Název v angličtině:
Work of a Sports Expert/Co-commentator on Television
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Macák
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Záruba
Id práce:
215596
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem „Práce sportovního experta v televizním vysílání“ nabízí komplexní pohled na experty, kteří v pozici takzvaného spolukomentátora slovy doprovází danou sportovní událost v televizních přenosech. S pomocí kvalitativního výzkumu – polostrukturovaných rozhovorů a kvalitativní analýzy obsahu – jsem se snažil docílit co nejdetailnějšího přiblížení profese experta v tuzemském prostředí. Analýza se mimo jiné zaměřila na způsob, jakým jsou experti televizními stanicemi vybíráni, či to, jak moc se může lišit přístup jednotlivých spolukomentátorů k jejich televiznímu poslání. Zajímala mě rovněž míra překrývání rolí komentátora a experta. Pro dosažení požadovaného cíle jsem se zaměřil na celkem deset expertů z devíti různých sportovních odvětví a tří televizních stanic.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis with the title “The Work of a Sports Expert in Television Broadcast” offers a complex view on experts that in the position of a so-called co-commentator (color commentator) accompany a given sports event during a television broadcast. With the help of qualitative research – semi-structured interviews and qualitative content analysis – I have tried to achieve the most detailed view of the profession of an expert in the domestic environment. The analysis was also focused on the way that experts are being selected by television stations or how the approach of individual co-commentators can differ towards their role in television. I was also interested in the extent of overlap between the roles of the commentator and the expert. To achieve the required aim I have in total focused on ten experts from nine various sports and three television stations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Macák 4.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Macák 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Macák 1.77 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Záruba 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB