velikost textu

Proces tvorby české audiovizuální legislativy po roce 1989: Perspektiva Multiple Streams Framework

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces tvorby české audiovizuální legislativy po roce 1989: Perspektiva Multiple Streams Framework
Název v angličtině:
Process of Czech Audiovisual Legislation after 1989: Multiple Streams Framework Perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
František Pok
Vedoucí:
PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
215573
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERSP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kinematografie, proces tvorby politik, teorie tří proudů, změna politiky, audiovizuální legislativa
Klíčová slova v angličtině:
Cinematography, policy-making, multiple streams framework, policy change, audiovisual legislation
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se věnuje procesu tvorby zákona o audiovizi v kontextu transformace audiovizuální legislativy v České republice po roce 1989. Ačkoliv zde existoval postupem času stále větší tlak na změnu, protože původní legislativa nereflektovala dobu a byla nedostatečně zpracovaná, tak tento proces trval téměř dvacet let. Cílem práce je porozumět dynamice změny v procesu tvorby audiovizuální legislativy se zaměřením na zákon č. 496/2012 Sb. Dále identifikovat aktéry a faktory, které měli největší vliv na změnu ve zkoumané politice. K tomu práce využívá a aplikuje teoretický rámec Multiple Streams Framework, prostřednictvím něhož stanovuje základní předpoklady výzkumu. Metodologickým přístupem je kvalitativní výzkum a výzkumným designem jedno-případová studie. V rámci sběru dat je text postaven na šesti odborných polostrukturovaných rozhovorech, které tvoří páteř primárního výzkumu. Následují sekundární data ve formě různých dokumentů, studií, tiskových a výročních zpráv, stenozáznamů z Poslanecké sněmovny nebo například diskuzních pořadů, v nichž se tento proces probíral. Analýza dat probíhala technikou tematického kódování. Audiovizuální legislativa se dostala do politické agendy v roce 2006, kdy však neměla dostatečnou politickou podporu. V roce 2012 byly propojeny všechny proudy dle teorie tří proudů a nový zákon byl úspěšně předložen v Poslanecké sněmovně, kde získal potřebnou většinu. Mezi hlavní faktory způsobující změnu patřily: spojené zájmové skupiny, úspěšný promotér a podpora napříč politickým spektrem.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis deals with the process of creating an Audiovisual Act in the context of the transformation of audiovisual legislation in the Czech Republic after 1989. Although there was increasing pressure on change over time, as the original legislation did not reflect the epoch and was inadequate, this process lasted almost twenty years. The aim of the thesis is to understand the dynamics of the change in the process of creating audiovisual legislation, focusing on Act No. 496/2012 Coll. Next, identify the actors and factors that have had the greatest impact on policy change. To do so, this work uses and applies the theoretical framework of the Multiple Streams Framework, through which it sets the basic prerequisites for research. The methodological approach is a qualitative research and a research design of a single-case study. In terms of data collection, the text is based on six expert semi-structured interviews that form the base of primary research. Subsequent data are in the form of various documents, studies, press and annual reports, stenographies from the Chamber of Deputies, or, for example, the talk shows in which the process was discussed. Data analysis was conducted using thematic coding technique. Audiovisual legislation entered the political agenda in 2006, but it did not have enough political support. In 2012, all streams were linked by the MSF and the new law was successfully submitted to the Chamber of Deputies, where it obtained the required majority. The main factors behind the change were: united interest groups, successful policy enterpreneurs and support across the political spectrum.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Pok 1.91 MB
Stáhnout Příloha k práci František Pok 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce František Pok 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky František Pok 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 574 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.55 MB