velikost textu

Problematika zaviněné nepříčetnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika zaviněné nepříčetnosti
Název v angličtině:
The Question of Self-induced Insanity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Veronika Živná
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
215538
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepříčetnost, zavinění, kvazidelikt, trestní odpovědnost, návyková látka
Klíčová slova v angličtině:
insanity, culpability, quasi delict, criminal liability, addictive substance
Abstrakt:
Abstrakt Problematika zaviněné nepříčetnosti Cílem práce je komplexně postihnout problematiku zaviněné nepříčetnosti. Práce v jedenácti kapitolách analyzuje tuto oblast trestního práva. Téma trestní odpovědnosti nepříčetných osob, byť zaviněně, je v rámci trestního práva velice zajímavé. Zvláště pak proto, že řešení otázky trestní odpovědnosti nepříčetných osob se může vymykat jedné ze základních zásad trestního práva – zásady trestní odpovědnosti za zavinění, eventuálně nemusí plnit jednu ze základních funkcí trestního práva – ochranu společnosti a společenských statků před nejnebezpečnějším jednáním stanoveným zákonem. Text se zaměřuje především na současnou právní úpravu zaviněné nepříčetnosti na území České republiky. Platná právní úprava převzala teoretické řešení zaviněné nepříčetnosti v podobě speciální skutkové podstaty a plné trestní odpovědnosti za konstrukci actio libera in causa. Příslušná ustanovení řeší situace, kdy si pachatel nepříčetnost přivodil aplikací návykových látek a v tomto stavu následně spáchal čin vykazující všechny znaky trestného činu s výjimkou příčetnosti. Podle psychického vztahu k činu v nepříčetnosti spáchaném je možné rozlišit právě trestný čin Opilství dle § 360 odst. 1 TZ a případy actio libera in causa, u nichž na rozdíl od Opilství existoval k činu spáchaném v nepříčetnosti psychický vztah. Text pojednává o obecně o nepříčetnosti, duševních poruchách, návykových látkách i zavinění, tak aby byl čtenář s těmito problémy důkladně obeznámen. Poté následuje část nastiňující klady i zápory jednotlivých teoretických konstrukcí. V třetí kapitole je představen historický vývoj nepříčetnosti od 16. století do legislativního procesu přijímání současného kodexu. Dále je analyzována skutková podstata trestného činu Opilství i konstrukce actio libera in causa. Kapitoly šest a sedm podrobně rozebírají jejich hmotněprávní přesah, osmá pak procesně právní aspekty. Taktéž je podrobně rozebrána aplikační praxe od roku 1995 do roku 2016 ve spojení s analýzou rozhodnutí vybraných pražských soudů v roce 2017. Naše právní úprava byla komparována s Německem, Rakouskem, Slovenskem, Ruskem a Španělskem. Na závěr jsou pak tyto poznatky shrnuty a jsou nastíněny některé úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The Question of Self-induced Insanity The aim of this thesis is to cover the question of self-induced insanity in its complexity. The thesis is divided into eleven chapters, in which this part of criminal law is analysed. The topic of criminal liability of insane offenders (even those insane due to their own conduct) represents an interesting part of criminal law. One of the main reasons is the fact that the solution to the problem of criminal liability of insane offenders can lead to the breach of one of the main principles of criminal law - the principle of culpability - on one hand, or to the failure of one of the main functions of the criminal law - the protection of society and its interest and values against the most dangerous conduct prohibited by the law - on the other. The text is concerned mainly with the current legal arrangement of self-induced insanity in the Czech Republic. The legal arrangement in effect adopted the theoretical concept of a special criminal offense and a full criminal liability for the actio libera in causa construction. These provisions deal with situations, where the offender through the voluntary application of addictive substances caused his own insanity and in this state committed an act which would constitute a crime were it not for the absence of the offender’s legal capacity. Going by the offender’s mental state, we can differentiate between the crime of intoxication in section 360 par. 1 of the Criminal Code/Penal Code and the cases of actio libera in causa, where the offender demonstrated a culpable mental state to the crime committed in the state of insanity. The text introduces a general outline of the legal concepts of insanity, mental illnesses, addictive substances and culpability in order to thoroughly familiarize the reader with the problems in question. The next part outlines the positive and negative aspects of several theoretical constructions dealing with the question of self-induced insanity. The third chapter introduces the evolution of the legal concept of insanity from the 16th century until passing of the current legislation. Subsequently, the construction of the offense of intoxication and the actio libera in causa construction are analysed. Chapters six and seven examine their substantive law connotations while chapter eight deals with the procedural aspects of these concepts. A thorough examination of the criminal practice and case law from 1995 to 2016 and analysis of several decisions of Prague courts from 2017 is present as well. Our current legal arrangement was compared with that of Germany, Austria, Slovakia, Russia and Spain. Finally, the findings of this thesis are summarized and a few considerations de lege ferenda are offered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Živná 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Živná 15.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Živná 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Živná 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 423 kB