velikost textu

Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst Děčín a Teplice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst Děčín a Teplice
Název v angličtině:
Delimitation of catchment areas for elementary schools in Czechia: case study of cities Děčín and Teplice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Houšková
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šifta
Id práce:
215468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spádový obvod, základní škola, Česko
Klíčová slova v angličtině:
catchment area, elementary school, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vymezování školských obvodů v Česku. Cílem bakalářské práce je představit a diskutovat problematiku vymezování školských obvodů z pohledu právního, geografického a sociologického. Školské obvody zaručují pro všechny děti místo ve státní škole nedaleko jejich bydliště, v některých případech ale mohou vést k segregaci menšin nebo sociálně znevýhodněných skupin. Jako případové studie byla zvolena města Děčín a Teplice. Z každého města byly vybrány čtyři školské vyhlášky za posledních 20 let, které byly pro účely podrobné analýzy vývoje školských obvodů zpracovány do map v online podobě. Převedením textových vyhlášek do mapové podoby byly nalezeny pravděpodobné chyby způsobené nejspíše špatnou formulací textu nebo nepozorností úředníků, což dokládá výhody mapového zobrazení. Z výzkumu vyplývá, že školské obvody jsou v obou městech tvořeny podobným způsobem a hranice obvodů tvoří převážně hranice městských částí, dopravní komunikace či přírodní bariéra. Klíčová slova: školský obvod, základní škola, Česko
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the problem of creating school catchment areas in Czechia. The aim is to present and discuss the topic of defining the school catchment areas from legal, geographical and sociological view. School catchment areas should guarantee acceptance to school near home for all children in Czechia. However in some cases they can lead to segregation of ethnical or social minorities. Cities Děčín and Teplice have been chosen as case studies. Four school decrees from past 20 years have been selected from each city and maps have been created based on these. In the decrees, possible errors were found likely caused by poor wording or inadvertently introduced by the officials. The work also includes online maps that have been created to simplify the detection of errors in city decrees. My research shows that school catchment areas are created in a similar ways in both cities, and the boundaries of catchment areas are predominantly the boundaries of urban areas, traffic communications, or natural barriers. Keywords: catchment area, elementary school, Czechia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Houšková 3.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Zuzana Houšková 456 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Houšková 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Houšková 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šifta 559 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 152 kB