velikost textu

Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Podtitul: S využitím rekondičních pobytů
Název v angličtině:
The role of the occupational therapist for children with mental disability aged from five to eighteen. Subtitle: Using reconditioning stay
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Nývltová
Vedoucí:
Bc. Tereza Peštová
Oponent:
Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Id práce:
215444
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergoterapie, mentální postižení, ergoterapeutické metody, rekondiční pobyty, volný čas
Klíčová slova v angličtině:
occupational therapy, mental health, ergotherapeutic methods, reconditioning stay, free time
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Markéta Nývltová Vedoucí práce: Bc. et Bc. Tereza Svobodová Název bakalářské práce: Role ergoterapeuta u dětí s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let: S využitím rekondičních pobytů Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá zejména ergoterapeutickou intervencí u dětí s mentálním postižením. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje typy mentálního postižení a ergoterapii (vztah ergoterapie a dětí s mentálním postižením). V této části je také rozebírán pojem rekondiční pobyt. Následuje popis ergoterapeutických metod, technik a přístupů, které jsou vhodné pro návrh ergoteraputického programu na rekondičním pobytu. V praktické části je popis dvou absolvovaných rekondičních pobytů a následuje jejich porovnání. Je zde využito nestrukturovaných rozhovorů, čímž došlo ke zjištění informovanosti o oboru ergoterapie v neziskovém sektoru. Rozhovorů se účastnili pracovníci, kteří se podíleli na chodu rekondičních pobytů. Dále je podrobným pozorováním sledován průběh dvou rekondičních pobytů. Na základě porovnání těchto rekondičních pobytů je vytvořen ergoterapeutický program rekondičního pobytu s dětmi s mentálním postižením ve věku od pěti do osmnácti let. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření ergoterapeutického programu, který má různé uplatnění. Ergoterapeut se může inspirovat určitou částí programu, již využije pro terapii pacienta například v ambulantní péči, nebo aplikovat celý program právě při rekondičních pobytech. Bakalářská práce by měla přinést jiný pohled ergoterapii. Práce by měla ergoterapeuty obohatit o další ergoterapeutické tipy a nápady. Klíčová slova: ergoterapie, mentální postižení, ergoterapeutické metody, rekondiční pobyt, volný čas
Abstract v angličtině:
Abstract: The bachelor's work is particularly concerned with occupational therapy intervention in children with mental disabilities. The work has two parts, theoretical and practical. The theoretical section describes the types of mental disability and occupational therapy (the relationship between occupational therapy and children with mental disabilities). The concept of reconditioning is also discussed in this section. The following is a description of occupational therapy methods, techniques and approaches that are suitable for designing an occupational therapy reconditioning program. In the practical section there is a description of the two reconditioning stays completed, followed by a comparison. Unstructured conversations are used here, thereby establishing awareness of the field of occupational therapy in the non-profit sector. The talks were attended by workers involved in the running of reconditioning stays. In addition, two reconditioning stays are monitored with detailed observation. Based on a comparison of these reconditioning stays, an occupational therapy reconditioning programme is established with children with mental disabilities aged between five and eighteen. The main benefit of the work is to create an occupational therapy programme that has different applications. Occupational therapist can be inspired by a certain part of the program it uses for patient therapy in outpatient care, for example, or apply the entire program just for reconditioning stays. Bachelor's work should bring a different view of occupational therapy. The work should enrich occupational therapists with more occupational therapy tips and ideas. Keywords: occupational therapy, mental health, occupational therapy methods, reconditioning stay, free time
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Nývltová 4.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Nývltová 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Nývltová 346 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Nývltová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tereza Peštová 4.78 MB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 3.48 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB