velikost textu

Možnosti kapilární elektroforézy pro separaci boswellových kyselin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti kapilární elektroforézy pro separaci boswellových kyselin
Název v angličtině:
The capabilities of capillary electrophoresis in the separation of boswellic acids
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jitka Poušková
Vedoucí:
PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Id práce:
215409
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Jitka Poušková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název diplomové práce: Možnosti kapilární elektroforézy pro separaci boswellových kyselin Hlavní náplní této práce bylo popsání možností kapilární elektroforézy pro separaci boswellových kyselin v extraktu Boswellia serrata a ve směsi standardů boswellových kyselin. V průběhu testování byl zkoušen vliv pěti různých pufrů a přídavku některých aditiv do roztoku základního elektrolytu jako jsou například cyklodextriny, organické modifikátory nebo povrchově aktivní látky. Po vybrání vhodných složek elektrolytu byly tyto složky testovány v různých koncentracích za účelem co nejlepší separace boswellových kyselin. Všechny analýzy byly prováděny v křemenné kapiláře o vnitřním průměru 50 μm, nejdříve s celkovou délkou 48,5 cm a efektivní délkou 40 cm, později s celkovou délkou 83,5 cm a efektivní délkou 75 cm. Vkládané napětí bylo +30 kV. Pro UV detekci byly použity vlnové délky 200 nm, 250 nm a 280 nm. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v roztoku základního elektrolytu, který obsahoval 80 mM fosfátový pufr o pH 7,0 s přídavkem 10 % (v/v) metanolu a 80 mg/ml 2-hydroxypropyl-β-cyklodextrinu. Pomocí tohoto elektrolytu byly extrakt Boswellia serrata i směs pěti boswellových kyselin rozděleny pouze na tři píky. Při těchto podmínkách nedošlo k rozdělení α- a β-boswellové kyseliny a 11-keto-β-boswellové kyseliny od 3-O-acetyl-β-boswellové kyseliny. V rámci vývoje vhodné elektroforetické metody byly krátce otestovány možnosti kapilární elektroforézy spojené s hmotnostní spektrometrií pro analýzu těchto látek.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Jitka Poušková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of the diploma thesis: The capabilities of capillary electrophoresis in the separation of boswellic acids The main aim of this work was testing of capabilities of capillary electrophoresis for the separation of boswellic acids in Boswellia serrata extract as well as in a mixture of standards. The effect of five different buffers and some additive (such as cyclodextrins, organic modifiers or surfactants) in the background electrolyte was tested. The most suitable components of the background electrolyte, were examined at different concentrations to achieve complete separation of boswellic acids. First experiments were carried out in a fused silica capillary with 50 μm internal diameter, 48.5 cm total length and 40 cm effective length, followed by the separations in a longer capillary with 83.5 cm total length and 75 cm effective length. The separation voltage was +30 kV. The UV detection was at 200 nm, 250 nm and 280 nm. The best results were achieved with the background electrolyte composed of 80 mM phosphate buffer at pH 7.0 with 10 % (v/v) of methanol and 80 mg/ml of 2-hydroxypropyl-β- cyclodextrin. With this electrolyte, Boswellia serrata extract and the mixture of five boswellic acids were separated into three peaks only. Under these conditions, no separation of α- and β-boswellic acid and 11-keto-β-boswellic acid and 3-O-acetyl-β- boswellic acid was achieved. During the method development, the capabilities of capillary electrophoresis coupled to mass spectrometry for the analysis of boswellic acids was evaluated as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Poušková 2.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Poušková 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Poušková 264 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB
Stáhnout Errata Bc. Jitka Poušková 396 kB