velikost textu

Odchod sportovních komentátorů z redakce Československé televize po zveřejnění seznamů spolupracovníků StB

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odchod sportovních komentátorů z redakce Československé televize po zveřejnění seznamů spolupracovníků StB
Název v angličtině:
The departure of sports commentators from Czechoslovakia Television Department after lists of StB cooperators were published
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavel Tylšar
Vedoucí:
PhDr. David Lukšů
Oponent:
Mgr. Robert Záruba
Id práce:
215361
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československá televize, sportovní redaktor, Seznamy spolupracovníků StB, Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB, slovenští komentátoři, Ivan Niňaj, Ján Lacko
Klíčová slova v angličtině:
The Czechoslovak Television, sports editor, Lists of StB cooperators, Cibulka’s Lists of StB cooperators, Slovak commentators, Ivan Ninaj, Jan Lacko
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce monitoruje přerod Československé televize ze státní na veřejnoprávní instituci během mediálně složitého období od pádu komunismu v listopadu roku 1989 do konce roku 1992. K pochopení souvislostí si všímá i vzniku ČST a nastiňuje funkce KSČ u jejího vývoje. Sleduje propojení mezi politicko-společenským vývojem ČSR a evolucí Čs. televize za totalitního režimu. Hlavní pozornost věnuje funkci tajných spolupracovníků KSČ ve společnosti a v institucích, seznamům spolupracovníků Státní tajné Bezpečnosti, a taky dodnes neověřeným Cibulkovým seznamům spolupracovníků StB. Na jejich protizákonné uniknutí z parlamentu přidává také pohled médií. Graduje odejitím sportovních komentátorů Ivana Niňaje v roce 1991 z ČST a Jána Lacka během hokejového šampionátu v roce 1992 z ČST – oba v televizi skončili kvůli jejich pozitivnímu lustračnímu osvědčení. Nakonec analyzuje Lackovy a Niňajovy dostupné archivní materiály. Klíčová slova Československá televize, sportovní redaktor, Seznamy spolupracovníků StB, Cibulkovy seznamy spolupracovníků StB, slovenští komentátoři, Ivan Niňaj, Ján Lacko Název práce Odchod sportovních komentátorů z redakce Československé televize po zveřejnění seznamů spolupracovníků StB
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis covers a transition of the Czechoslovak Television from state-owned television to public service institution during the media’s tough times from the fall of Communist Regime in November 1989 until the end of 1992. To complete understanding it notices the creation of Czechoslovak Television as well as outlining functions of the Communist Party of Czechoslovakia in times of its evolution. The thesis trails connection between Czechoslovak political evolution and social evolution and Czechoslovak Television in totalitarian times. The main attention is devoted to communist secret agents functions in society and companies, Lists of StB (State Secret Security, secret communist police) secret cooperators as well as Cibulka’s unverified Lists of StB secret cooperators. There is also media’s view adding to their illegal leak out from the Czechoslovak Parliament. It escalates with sports commentators Ivan Ninaj‘s departure from Czechoslovak Television in 1991 and Jan Lacko‘s departure from Czechoslovak Television during the ice-hockey world championship in 1992 – both were departed because of their affirmative vetting (document proving cooperation with State Secret Security). In the end, the thesis analyzes Lacko’s and Ninaj’s accessible archival files. Keywords The Czechoslovak Television, sports editor, Lists of StB cooperators, Cibulka’s Lists of StB cooperators, Slovak commentators, Ivan Ninaj, Jan Lacko Title The departure of sports commentators from Czechoslovakia Television Department after Lists of StB cooperators were published
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavel Tylšar 7.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavel Tylšar 5.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavel Tylšar 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavel Tylšar 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Lukšů 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Záruba 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB