velikost textu

Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických
Název v angličtině:
Comparative view on recognition and execution of foreign arbitral awards in the territory of the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Kobzová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
215348
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cizí rozhodčí nález, rozhodčí řízení, vykonatelnost a uznání
Klíčová slova v angličtině:
foreign arbitral award, arbitration, recognition and enforcement
Abstrakt:
Komparativní pohled na uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených států amerických Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů na území České republiky, Ruské federace a Spojených státu amerických. Cílem práce je objasnit stěžení pojmy v rámci jednotlivých právních úprav s přiblížením samotného procesu uznání a výkonu na území jednotlivých států a jejich následné srovnání. Práce je systematicky rozčleněna do sedmi kapitol, od pojmu rozhodčího řízení až po zkoumání jednotlivých právních úprav. V první kapitole se zabývám rozhodčím řízením jako předpokladem pro vydání rozhodčího nálezu, a to zejména arbitrabilitou sporu a mezinárodní povahou. Mezinárodní povaha je pro tuto práci rovněž stěžejní definicí, proto je ji věnována samostatná podkapitola. Druhá kapitola pojednává o rozhodčím nálezu, jeho náležitostech, druzích, zejména se zaměřením na pojem cizí rozhodčí nález, jehož vymezení je klíčovým bodem této práce. Rozhodčí nález ani cizí rozhodčí nález je pojem, jehož význam není zákonem nebo jiným pramenem práva stanoven, proto jsem se v rámci této práce zaměřila na jeho vnímání ve zkoumaných právních úpravách. Ve třetí kapitole jsou uvedeny nejdůležitější prameny v oblasti cizích rozhodčích nálezů na územní zkoumaných států včetně Newyorské úmluvy. Čtvrtá kapitola pak detailně popisuje proces uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů včetně odepření v režimu Newyorské úmluvy s odkazem na významnou judikaturu v této oblasti. Odpírací důvody Newyorské úmluvy jsou taxativně vymezeny a rozděleny na důvody pro odepření z úřední moci a na důvody pro odepření na návrh stran rozhodčího řízení. V páté až sedmé kapitole se pak věnuji konkrétním zkoumaným právním úpravám, jejich specifikám a významné rozhodovací praxi. Závěr obsahuje porovnání české, ruské a americké právní úprava uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, zejména tedy vymezuje shodné a odlišné prvky v rámci uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Klíčová slova cizí rozhodčí nález, rozhodčí řízení, vykonatelnost a uznání
Abstract v angličtině:
Comparative view on recognition and execution of foreign arbitral awards in the territory of the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America Abstract This thesis deals with the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in the Czech Republic, the Russian Federation and the United States of America. The aim of this work is to clarify the conceptualization within the framework of individual legal regulations with the approximation of the process of recognition and enforcement in the territory of individual states and their subsequent comparison. The work is systematically divided into seven chapters, from the concept of arbitration to the examination of individual legal regulations. In the first chapter I deal with arbitration as a prerequisite for issuing an arbitral award, especially the arbitrability of the dispute and the international nature. The international nature is also a crucial definition for this work, so it is dealt with in a separate subchapter. The second chapter deals with the arbitral award, its particulars, types, especially with the focus on the concept of foreign arbitral award, the definition of which is a key point of this work. Arbitral award or foreign arbitral award is a term whose meaning is not defined by law or other source of law, therefore, in this work I focused on its perception in the examined legal systems. The third chapter lists the most important sources in the field of foreign arbitral awards on territorial examined states, including the New York Convention. The fourth chapter then describes in detail the process of recognition and enforcement of foreign arbitral awards, including denial under the New York Convention with reference to significant case law in this area. The grounds for refusal of the New York Convention are exhaustively delimited and divided into grounds for refusal of ex officio and grounds for refusal at the request of the parties to the arbitration. In the fifth to seventh chapters I deal with the specific legal regulations, their specifics and significant decision-making practice. The conclusion contains a comparison of Czech, Russian and American legal regulations on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, in particular it defines the same and different elements in the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Key words foreign arbitral award, arbitration, recognition and enforcement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Kobzová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Kobzová 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Kobzová 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 359 kB