velikost textu

Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Název v angličtině:
Educational needs of the visually handicap in the context of another professional education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alena Vodová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
215347
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celoživotní vzdělávání, další profesní vzdělávání, kompenzační pomůcky, pedagog, profesní růst, škola, vzdělávací potřeby, zrakově postižení.
Klíčová slova v angličtině:
Visual handicap, educational needs, further professional education, professional increase, compensatory aids.
Abstrakt:
ABSTRAKT Závěrečná práce na téma Specifické vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na potřeby a možnosti, které se týkají celoživotního vzdělávání zrakově postižených pedagogů v České republice. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá osobami zdravotně handicapovanými – osoby zrakově postižené – podporou, rehabilitací a využitím kompenzačních pomůcek. Dále mapuje sociální systém služeb, které sdružují a věnují se osobám se zrakovým postižením. Klíčovým tématem je systém vzdělávání utvořený v České republice a ve Slovenské republice. Praktická část analyzuje, jaké jsou možnosti dalšího profesního vzdělávání zrakově postižených pedagogů, a usiluje o identifikaci potřeb a současné nabídky toto vzdělávání uskutečňovat. Prostřednictvím výzkumného pohovoru byly zjišťovány potřeby a možnosti trhu s dalším vzděláváním pro specifickou cílovou skupinu osob nevidomých. KLÍČOVÁ SLOVA Celoživotní vzdělávání, další profesní vzdělávání, kompenzační pomůcky, nevidomí, pedagog, profesní růst, škola, vidomí, vzdělávací potřeby, zrakově postižení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Final work on the topic Specific educational needs of visually impaired teachers in the framework of further professional education with a focus on needs and possibilities related with lifetime education of visually impaired teachers in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is focused on disabilited people - people with visual impairment - support, rehabilitation and usage of compensation aids. Furthermore, it maps the social system of services that are grouped together and are helping to people with visual impairment. The key topic is the education system in the Czech Republic and the Slovak Republic. Practical part analyzes possibilities of further professional education of visually impaired pedagogical workers and it aspires for the identification of needs and current offer of this education to be realized. Through the research interview were searched needs and possibilities of the market with another education for specific target group of visual impairment people. KEYWORDS Lifelong learning, continuing vocational education, compensation aids, blind people, educator, professional growth, school, educational needs, visually impaired.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Vodová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Vodová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Vodová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 812 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB