velikost textu

Studium interakcí léčiv s transportéry z rodiny OATP za využití střevních tkáňových řezů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium interakcí léčiv s transportéry z rodiny OATP za využití střevních tkáňových řezů
Název v angličtině:
Study of drug interactions with OATP family transporters using intestinal tissue slices
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Patrícia Čečková
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Id práce:
215323
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
OATP, tkáňové řezy, transport, lékové transportéry
Klíčová slova v angličtině:
OATP, tissue slices, transport, drug transporters
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Patrícia Čečková Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí léčiv s transportéry z rodiny OATP za využití střevních tkáňových řezů Kľúčovú úlohu v pôsobení perorálne podávaných liečiv predstavuje ich absorpcia črevnou bariérou. Exprimuje celú radu transportérov, mimo iné OATP2B1 a OATP1A2 influxné transportéry, patriace do rodiny SLC. Sú lokalizované na apikálnej membráne enterocytov a umožňujú prúdenie endogénnych a exogénnych látok z lúmen čriev do enterocytu. Ovplyvňujú nielen farmakokinetiku liečiv, ale aj ich bezpečnosť a účinnosť. Predstavujú miesta pôsobenia interakcií liečiv s inými liečivami/zložkami potravy, ktoré môžu viesť ku zmene účinnosti liečiv alebo toxicite. Keďže FDA (Úrad pro kontrolu potravín a liečiv) a EMA (Európska lieková agentúra) nemajú intestinálne OATP transportéry zahrnuté vo svojich smerniciach preklinických štúdií, nie je vypracovaný jednotný model skúmania interakcií. Limitácie bunkových modelov a geneticky modifikovaných organizmov vedú k rozvoju nových metód, akým je napríklad ex vivo metóda ultratenkých intestinálnych rezov (PCIS), ktorá predstavuje tkanivový model reflektujúci skutočnú 3D štruktúru črevnej bariéry. Cieľom tejto diplomovej práce bola optimalizácia metódy PCIS na štúdium liekových interakcií črevných OATP transportérov (OATP1A2 a OATP2B1). Ako modelový substrát sme zvolili estron-3-substrát. S využitím potkaních intestinálnych rezov sme analyzovali akumuláciu estron-3-sulfátu v jednotlivých segmentoch čriev a tiež sme sa pokúsili vytvoriť jeho saturačnú krivku. Skúmali sme interakcie vybraných inhibítorov OATP1A2, OATP2B1 (cyklosporín A, verapamil, chrysín, rosuvastatín, kvercetín, naringín) a ABC transportérov (Ko, Ly, CP) na jejune potkana. Navyše sme interakcie niektorých inhibítorov (cyklosporín A, naringín) analyzovali aj na jejune človeka. Nám sa metódu PCIS na črevné OATP transportéry nepodarilo optimalizovať. Pokiaľ však chceme bližšie pochopiť komplexné fungovanie črevnej bariéry a úlohu OATP transportérov, malo by sa v jej optimalizácii pokračovať.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Patrícia Čečková Supervisor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: Study of drug interactions with OATP family transporters using intestinal tissue slices An essential role in the action of orally administered drugs is their absorption through the intestinal barrier. It expresses a variety of transporters, including the OATP2B1 and OATP1A2 influx transporters, belonging to the SLC family. They are located on the apical membrane of enterocytes and allow the flow of endogenous and exogenous substances from the lumen of the intestines to the enterocyte. They affect not only the pharmacokinetics of drugs, but also their safety and efficacy. They represent sites of drug interactions with other drugs/food components that may altered drug efficacy or toxicity. Since FDA (The Food and Drug Administration) and EMA (European Medicines Agency) do not have intestinal OATP transporters included in their guidelines for preclinical studies, there is no single model of interaction study. The limitations of cell models and genetically modified organisms lead to the development of new methods such as the ex vivo method of precision cut intestinal slices (PCIS), which represents a tissue model reflecting the true 3D structure of the intestinal barrier. The aim of this diploma thesis was to optimize the PCIS method to study drug interactions of intestinal OATP transporters (OATP1A2 and OATP2B1). We chose estrone-3-sulfate as a model substrate. Using rat intestinal slices, we analyzed the accumulation of estrone-3-sulfate in the individual intestinal segments and also attempted to create its saturation curve. We studied the interactions of selected OATP1A2, OATP2B1 inhibitors (cyclosporine A, verapamil, chrysine, rosuvastatin, quercetin, naringin) and ABC inhibitors (Ko, Ly, CP) in rat jejunum. Moreover, we analyzed the interactions of some inhibitors (cyclosporin A, naringin) in human jejunum. We were unable to optimize the PCIS method for intestinal OATP transporters. However, if we want to understand more about the complex functioning of the intestinal barrier and the role of the OATP transporters, its optimization should continue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patrícia Čečková 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patrícia Čečková 423 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patrícia Čečková 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB