velikost textu

Role advokáta v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role advokáta v civilním procesu
Název v angličtině:
The role of an advocate in the civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Sandra Sobotková
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
215321
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Role advokáta v civilním procesu Tématem rigorózní práce je role advokáta v civilním procesu. Cílem je poskytnout analýzu stavu právní úpravy zastoupení advokátem v civilním procesu z hlediska efektivity a formulovat případná doporučení de lege ferenda. Dílčím cíle práce je poskytnout pohled na význam zastoupení a funkce advokáta v civilním procesu. Práce za účelem naplnění stanoveného cíle sestává celkem ze šesti hlavních kapitol, které jsou dále dle potřeby členěny na subkapitoly. První kapitolu tvoří samotný úvod, kde je stručně představena práce s metodami, literaturou, cíli a dalšími skutečnostmi, které mají pro další text zásadní význam. Druhá kapitola je nazvána „úvod do problematiky“ a zaměřuje se na obecný výklad o pojmu civilního procesu, jeho účastnících, jednotlivých druzích civilního procesu (nalézacím řízení, insolvenčním řízení, vykonávacím řízení, zajišťovacím řízení a rozhodčím řízení). Dále je pak do druhé kapitoly zařazeno pojednání o postavení advokáta v civilním procesu, kde je zdůrazněna skutečnost, že advokát zastává v civilním procesu velmi důležitou roli, neboť právě prostřednictvím advokáta dochází v zásadě k naplňování práva každého na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy. Zmíněné právo je navíc účastníkům řízení garantováno od samého jeho počátku a obsahově odpovídá procesní záruce práva na spravedlivý proces. Vzhledem k tomu, že profese advokáta má dlouhou historickou tradici, je pak zařazena rovněž podkapitola, která hodnotí historický vývoj postavení advokáta v civilním procesu. V této podkapitole je poukázáno na skutečnost, že ne ve všech obdobích historie bylo postavení advokáta totožné a byl mu přikládán stejný význam. Tato skutečnost je velmi úzce spojena rovněž s proměnami samotného civilního procesu. Ve třetí kapitole je pak pozornost věnována vybraným aspektům advokacie. Povolání advokáta je svobodným právnickým povoláním, které má řadu podob (právní poradenství, zastupování apod.), vyžaduje si vysokou míru odbornosti, právnické vzdělání stejně jako složení advokátních zkoušek, jimž předchází koncipientská praxe. Proto se jedná o povolání, které je vedle mnoha jiných do značné míry specifické a nese s sebou vysoké požadavky na odpovědnost a odbornost, opomenout však nelze ani etické aspekty výkonu advokacie. Jak otázce odpovědnosti, tak otázce etického přístupu jsou věnovány jednotlivé podkapitoly. Opomenuty pak nejsou ani povinnosti, které advokát v souvislosti s výkonem advokacie vykonává. Zásadní význam má důvěra ve vztahu mezi advokátem a klientem a s ní spojená povinnost mlčenlivosti na straně advokáta. Stejně tak nelze opomenout ani informační 1 povinnost, zákaz střetu zájmů advokáta a klienta, odpovědnost advokáta za škodu, advokát má rovněž povinnost advokáta chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny. Na druhé straně má však advokát například právo na odměnu za poskytování právních služeb. Právě prostřednictvím významných povinností, které jsou advokátovi ukládány zákonem o advokacii, popř. i dalšími předpisy, je do značné míry definováno samotné postavení advokáta v civilním procesu. Čtvrtá kapitola se pak zaměřuje přímo na otázku zastoupení a na roli advokáta v civilním procesu. Pro úplnost jsou představeny všechny tři druhy zastoupení, s nimiž se lze v českém právu běžně setkat (tj. zastoupení na základě zákona, smluvní zastoupení na základě plné moci a konečně také zastoupení na základě rozhodnutí soudu), nicméně důraz je pochopitelně kladen na smluvní zastoupení, které se vztahuje i k zastoupení advokátem. Vedle samotného zastoupení bylo pojednáno o roli advokáta v jednotlivých řízeních s důrazem na řízení nalézací, neboť právě v rámci nalézacího řízení je role advokáta klíčová, protože je to právě advokát, který může efektivně a kvalifikovaně uplatňovat práva účastníka, kterého zastupuje, činit podání, volit vhodnou strategii, jejímž prostřednictvím lze nejlépe dosáhnout účastníkovi cíle. Opomenuty však nebyly ani další druhy řízení, k nimž patří třeba řízení vykonávací, zajišťovací, insolvenční či rozhodčí. Role advokáta je v jednotlivých druzích řízení do určité míry odlišná. Zařazeno bylo i stručné pojednání o roli advokáta například v řízení před Soudním dvorem EU. Pátá kapitola pak srovnávala roli advokáta v českém právním řádu s rolí advokáta na Slovensku. Důraz byl opět kladen především na zastoupení a základě plné moci. Ačkoliv mají oba právní řády společnou historii a tradici, podařilo se identifikovat několik odlišností, ke kterým patří například skutečnost, že na Slovensku je významně širší povinné zastoupení advokátem v civilním procesu než v České republice. Poslední kapitolou práce je závěr, kde jsou formulována především doporučení de lege ferenda pro českou právní úpravu, vyhodnoceno je však rovněž naplnění stanovených cílů, které se v práci podařilo naplnit. Klíčová slova Advokát, civilní proces, zastoupení na základě plné moci. 2
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this work is the role of an advocate in the civil proceedings. The aim is to provide and analyse the state of law in the representation of an advocate in the civil proceedings in terms of efficiency and to formulate possible recommendations de lege ferenda. The partial aim of this work is to provide an insight into the importance of representation and the role of an advocate in civil proceedings. In order to fulfil the set goal, the work consists of six main chapters, which are further divided into subchapters as necessary. The first chapter is the introduction, it briefly presents the work with methods, literature, goals and other facts, which are essential for the next text. The second chapter is entitled “Introduction to the issue” and focuses on the general interpretation of the concept of civil proceedings, its participants, individual types of civil proceedings (declaratory procedure, insolvency procedure, enforcement procedure, detention procedure and arbitration procedure). Furthermore, the second chapter includes a treatise on the status of an advocate in civil proceedings, which emphasizes the fact that the advocate plays a very important role in the civil proceedings, since it is through the advocate that everyone´s right to legal assistance in court proceedings is essentially fulfilled, other state or public authorities. Moreover, that right has been guaranteed to the parties from the outset and corresponds in substance to the procedural guarantee of the right to a fair trial. In view of the fact that the profession of an advocate has a long historical tradition, a subchapter is also included, which assesses the historical development of the position of an advocate in the civil proceedings. In this subchapter, it is pointed out that not in all periods in history the position of an advocate was identical and given the same meaning. This is also closely linked to the changes in the civil proceedings. In the third chapter, attention is paid to selected aspects of advocacy. The profession of an advocate is a free legal profession, which has many forms (legal counselling, representation, etc.), it requires a high level of expertise, legal education as well as passing bar exams, preceded by articled practice. Therefore, it is a profession that is very specific among many others and carries high demands on responsibility and expertise, however, the ethical aspects of the practice of advocacy cannot be overlooked. Both the question of responsibility and the ethical approach are dealt with in the subchapters. The advocate´s duties in connection with the practice of advocacy are not omitted. Essential is the trust in the relationship between the advocate and the client and the associated obligation of confidentiality on the part of the advocate. Similarly, the obligation to inform, prohibition of conflict of interests of the advocate and the client, advocate´s liability for damage, the advocate is also obliged to protect and enforce the client´s rights and to legitimate interests   and follow client´s instructions.   On the other hand, for example, an advocate has the right to remuneration for the provision of legal services. It is through the significant obligations imposed on the advocate by the Law on Advocacy, respectively other regulations,  the very position of an advocate in the civil proceedings is largely defined. The fourth chapter then focuses directly on the question of representation and the role of an advocate in the civil proceedings.  For the sake of completeness, all three types of representation that are commonly encountered in Czech law are presented (i.e. representation by law, representation on the basis of a power of attorney and finally, representation by court decision), however, the emphasis is of course on contractual representation, which also applies to representation by an advocate. In addition to the representation itself, the role of an advocate in individual proceedings was discussed, with an emphasis on declaratory proceedings, since it is the role of the advocate in the declaratory proceedings that is crucial, because it is the advocate who can effectively and competently exercise the rights of the participant he represents, he may make a submission,  choose the appropriate strategy, through which the participant´s target can best be achieved. However, other types of proceedings were not omitted either, such as enforcement, reinsurance, insolvency or arbitration proceedings.  The role of the advocate varies to a certain extent from one type of procedure to another.  A brief treatise on the role of an advocate for example in proceedings before the EU Court of Justice was also included. The fifth chapter compared the role of an advocate in the Czech legal order with the role of an advocate in Slovakia. The emphasis was again placed on representation and on the basis of a power of attorney. Although both legal systems have a common history and tradition, several differences were identified, such as the fact that in Slovakia there is a significantly wider mandatory representation by an advocate in civil proceedings than in the Czech Republic. The last chapter of the work is the conclusion, which formulates mainly recommendations de lege ferenda for the Czech legislation, but the fulfilment of the objectives is also evaluated, which the work managed to achieve. Keywords: Advocate, civil proceedings, representation on the basis of a power of attorney.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Sobotková 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Sobotková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Sobotková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 309 kB