velikost textu

Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Název v angličtině:
Methodic of selected judo techniques for younger school age children
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Veronika Holá
Vedoucí:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Vít
Id práce:
215314
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Methodic of selected judo techniques for younger school age children. Objectives: The aim of the thesis is to build visual material, which has the form of mental maps, selected technic in judo for beginner’s athletes during the younger school age. Mental maps will be formed in conjunction with each other in a successful design, failed design, or in individual combinations. Techniques will be selected on the basis of the Testing Regulations of the Czech Judo Association. Methods: The collection of knowledge was carried out by a literature search, which deals with the topic of Juda and the chosen age category. Another reason for choosing the suitability of these techniques is the direct link to the judo test rule, which is given by Czech judo association. Keywords: judo, a younger school age, methods technique, mental maps, combination
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Holá 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Holá 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Holá 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Vít 941 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 342 kB