velikost textu

Komparace mytologických rámců titulních stran tištěných periodik Reflex a Respekt v roce 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace mytologických rámců titulních stran tištěných periodik Reflex a Respekt v roce 2018
Název v angličtině:
Comparison of mythology framing of Reflex and Respekt cover pages in 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Janouch
Vedoucí:
Mgr. Jorik Jakubisko
Oponent:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
215293
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sémiotika – sémiotická analýza – mýtus – mytologie – Roland Barthes – Reflex – Respekt – Claude Lévi-Strauss – mytologický rámec – Stuart Hall – reprezentace
Klíčová slova v angličtině:
Semiotics – semiotic analysis – myth – mythology – Roland Barthes – Reflex – Respekt – Claude Lévi-Strauss – mythological framework – Stuart Hall – representation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá na základě sémiotické analýzy mytologické rámce vybraných periodik. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se zaměřuje na sémiotiku jako samostatnou vědní disciplínu, definuje znak a jeho postupný historický vývoj, popisuje zkoumání mýtu a jeho historii, jakož i popisuje teoretická východiska vedoucí k definici předmětu zkoumání, mytologického rámce. Při této definici je využito poznatků plynoucích z teorie kódování a dekódování a reprezentace Stuarta Halla, jakož i poznatků plynoucí ze zkoumání mýtu Clauda Lévi-Strausse a Rolanda Barthese. Praktická část sestává z definice předmětu zkoumání a sémiotické analýzy mytologických rámců obsažených na všech titulních stranách obou zkoumaných periodik. Poznatky plynoucí z analýzy jsou následně porovnány. Tato komparace vede k potvrzení či vyvrácené hypotéz, se kterými autor do analýzy vstupoval.
Abstract v angličtině:
Abstract Based on the semiotic analysis, this diploma thesis analyses mythological frameworks of chosen magazines. It consists of two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part is focused on semiotics as science, examines a sign and its historical development, describes myth, its history and research, as well as defines a theoretical starting points leading to definition of mythological framework. This definition is built on the theory of decoding and encoding of Stuart Hall, as well as his representation acknowledgements, as well as on the works of Claude Lévi-Strauss and Roland Barthes examining the myth. The practical part consists of definition of research-subject and semiotic analysis of mythological frameworks in front pages of Reflex and Respekt magazines. Findings of this analysis are then compared. This comparison leads to confirmation or disproval of hypotheses the author articulated prior to the analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Janouch 14.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Janouch 28.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Janouch 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Janouch 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jorik Jakubisko 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 152 kB