velikost textu

Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organizace spojených národů a politický diskurz trvale udržitelného rozvoje v ČR
Název v angličtině:
United Nations and political discourse of sustainable development in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Větrovský
Vedoucí:
Mgr. Eva Kyselá
Oponent:
Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Id práce:
215250
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Agenda setting|trvale udržitelný rozvoj|politický diskurz|volební program|SDGs
Klíčová slova v angličtině:
Agenda setting|sustainable development|political discourse|electoral program|SDGs
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tato práce se zabývá zastoupením SDG v programech politických stran k volbám do Poslanecké sněmovny ČR roku 2013 a 2017. Konkrétně se jedná o strany ANO, ODS, Piráti, KSČM a ČSSD. V teoretické části byl skrze teorii agenda-setting probrán proces formování politické agendy na národní i mezinárodní úrovni. Dále je pak vysvětlen koncept trvale udržitelného rozvoje včetně vývoje, kterým historicky prošel. Poté je popisována pozice volebních programů v politickém diskurzu. Po popisu metody, tedy obsahové analýzy volebních programů, následuje kapitola věnovaná analýze, kde jsou vysvětlena některá dílčí rozhodnutí a také výsledky. V předposlední kapitole jsou pak hlavní zjištění o výskytu témat obsažených v SDGs interpretována a na závěr probíhá diskuze, ve které jsou výsledky konfrontovány s dalšími výzkumy zabývajícími se zejména dílčími tématy analýzy. Práci uzavírají doporučení pro další výzkum a limity této práce.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): This work deals with the representation of the SDG in political party programs for elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2013 and 2017. Specifically, the parties are ANO, Civic Democratic Party, Pirate Party, Communist Party of Bohemia and Moravia and Czech Social Democratic Party. In the theoretical part, through the Agenda theory, was discussed the process of forming a political agenda at national and international level. Furthermore, the concept of sustainable development is explained, including the development it has undergone historically. Then the position of electoral programs in political discourse is described. After description of the method, ie the content analysis of election programmes follows by the chapter dedicated to the analysis, where are some of the partial decisions and results explained. In the penultimate chapter, the main findings on the occurence of topics contained in SDGs are interpreted and in conclussion there is discussion going on in which are results confronted with other researches engaged in sub topics of the analysis. The work is concluded by recommendations for further research and the limits of this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Větrovský 1.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Větrovský 455 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Větrovský 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Větrovský 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Kyselá 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 614 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 154 kB