velikost textu

Didaktické zpracování tématu Evropská unie pro výuku na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické zpracování tématu Evropská unie pro výuku na základní škole
Název v angličtině:
Didactic processing of the theme European Union for teaching at lower secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sabina Křížová
Vedoucí:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Id práce:
215229
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie, občanská výchova, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, didaktický postup, migrace
Klíčová slova v angličtině:
European Union, civics, Framework Education Programme for Elementary Education, didactic process, migration
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématu začlenění České republiky do Evropské unie a jeho výuce v občanské výchově na základní škole. Úvodní analýzou tématu práce v kurikulu stanovím nejdůležitější výstupy, jejichž naplnění bude úkolem didaktických postupů. Téma je zastoupeno ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost a průřezovém tématu Myšlení v evropských a globálních souvislostech obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Stěžejní částí práce jsou návrhy didaktických postupů, které navážou na vlastní zkušenost žáků a měly by jim pomoci uvědomit si vliv členství v Evropské unii na jejich každodenní život. Každé téma začíná úvodem do problematiky, který obsahuje stručný teoretický podklad řešeného problému. Práce představí vybraný aktuální problém řešený na evropské úrovni, na základě orientace v právních a sociálních aspektech budou žáci vedeni ke kritickému uvažování a vyjádření vlastního postoje. Práce bude obsahovat informační zázemí pro učitele a konkrétní didaktické materiály pro žáky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the topic of integration of the Czech republic to the European Union and its teaching in civic education at lower secondary school. By the initial analysis of the work I will set down the most important outcomes in curriculum the task of the didactic procedures. The topic is represented in the educational area Man in Society and in the cross- curricural subject Education Towards Thinking in European and Global Contexts contained in Framework Education Programme for Elementary Education. Suggestions of didactic procedures are the main part of the thesis. They will follow the pupils‘ own experience and they should help them to realize the ifluence of membership in the European Union on their everyday life. Each topic begins with an introduction of the issue, which contains a brief theoretical background of the topic. The thesis will present selected actual problem solved at the European level, students will be led to critical thinking and expressing their own attitude based on orientation in legal and social aspects. The thesis will contain information background for teachers and specific didactic materials for pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sabina Křížová 743 kB
Stáhnout Příloha k práci Sabina Křížová 363 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sabina Křížová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sabina Křížová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 445 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB